Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hỏi: Vì sao chọn nopCommerce?
Đáp: Xem http://www.nopcommerce.com/whychoose.aspx

Hỏi: Thông báo lỗi: "We're sorry, an internal error occurred. Our supporting staff has been notified of this error and will address the issue shortly..."?
Đáp: Đề tìm điều gì không đúng xảy ra bạn cần tắt chế độ tùy chỉnh lỗi (custom error).
1. Mở file web.config
2. Tìm dòng sau: \<customErrorsdefaultRedirect="errorpage.htm" mode="RemoteOnly"\> 3. Thay bằng \<customErrors defaultRedirect="errorpage.htm"mode="Off"\>

Ngoài ra có thể kiểm tra Admin \> System \> Log cho bất kỳ lỗi nào.

Hỏi: Vì sao trang chủ của tôi mất thời gian tải quá lâu để hiển thị?
Đáp: Large ASP.NET apps take a while to initially load into memory.  Once loaded, the ASP app pool will unload your app if it goes idle (20 minutes by default).  Check that the KeepAlive scheduled task is running (Admin > System > Scheduled Tasks) and consider using a 3rd party monitor like PingAlive.com to both monitor, and keep alive. Alternatively, to see what is causing delay in loading pages you can enable Mini-Profiler available in the nopCommerce. To enable the same, You can go into the admin area > Configuration > Advanced Setting, and search for the Setting with name "DisplayMiniProfilerInPublicStore". Enable this setting. This will turn on a Mini Profiler, which will display time it took to generate page with information on which operation is taking what time. 

Hỏi: Người dùng đã đăng nhập bị tự động thoát ra thường xuyên?
Đáp: Adding a machine key to the web.config file should fix the problem of being logged out. You can generate the machine key or read more about it here or here

Hỏi: Làm thế nào để nâng cấp lên phiên bản mới nhất?
Đáp:. Xem hướng dẫn Nâng cấp nopCommerce

Hỏi: Làm thế nào để thay đổi/dịch các nội dung trên trang bán hàng?
Đáp: Go to admin area > configuration > languages > "view strings resources" [of your language], with the help of filters (funnel tools) you can find and edit the texts whose value you want to change.

Hỏi: Gặp lỗi "A generic error occurred in GDI+"?
Đáp: Give write permissions to \Content\Images\ and \Content\Images\Thumbs\ directories

Hỏi: Làm thế nào để cấu hình tính năng đa người bán hàng (multi-vendor)? 
Đáp: Check these links:
http://www.nop-templates.com/whats-new-in-nopcommerce-30-part-1-multi-vendor-support
http://www.nopcommerce.com/boards/t/22403/multi-vendor-roadmap-lets-discuss-update-done.aspx?p=4#92622

Hỏi: Làm thế nào để cấu hình tính năng đa gian hàng (multi-store)?
Đáp: Check these links:

http://www.nop-templates.com/whats-new-in-nopcommerce-30-part-2-multi-store-support
http://www.nopcommerce.com/boards/t/21356/multi-store-roadmap-lets-discuss-update-done.aspx?p=3#89679
http://www.nopaccelerate.com/setup-nopcommerce-multi-store-shared-hosting-environment/

Hỏi: Làm thế nào để cài đặt nopCommerce trên một máy cục bộ (localhost)?
Đáp: Check this link:
http://www.nop-templates.com/how-to-install-nopcommerce-on-a-local-machine

Hỏi: Tôi vô tình xóa mất tài khoản quản trị (admin). Làm thế nào tôi có thể sử dụng lại tài khoản này?

Đáp: Nếu bạn có quyền truy cập database (sử dụng công cụ như SSMS, ...) sau đó phục hồi tài khoản đã xóa:

1
2
3
  update Customer  
  set Deleted = 0  
  where Id = 1
(Thông thường Id của Admin là 1, nếu không đúng, tìm Id, hoặc dùng Username - ví dụ where Username = 'email\@[domain.com](http://domain.com/)')

Hỏi: Làm thế nào để tìm kiếm và thay đổi các tài nguyên (resources) trong nopCommerce?

Đáp: http://www.nop-templates.com/how-to-search-and-change-resources-in-nopcommerce

Hỏi: Làm thế nào để tìm kiếm và thay đổi các thiết lập trong nopCommerce?
Đáp: http://www.nop-templates.com/how-to-search-and-change-settings-in-nopcommerce

Hỏi: Làm thế nào để thiết lập số lượng sản phẩm hiển thị trên mỗi trang?
Đáp: http://www.nop-templates.com/how-to-set-the-number-of-products-shown-per-page-in-a-category

Hỏi: Làm thế nào để dừng việc ghi thông báo lỗi "The controller for path ... was not found or does not implement IController"?
Đáp: Change to false...
Admin Site > Configuration > Settings > All Settings >>  commonsettings.log404errors

Q: What are the best practices to apply change sets?
Đáp: http://www.nopcommerce.com/boards/t/11806/custom-dev-source-control-changesets-best-practices.aspx

Hỏi: Làm thế nào để tạo thêm một trang có nội dung tùy biến trong nopCommerce?
Đáp:. Check this tutorial: http://www.strivingprogrammers.com/Blog/post/Lavish-Kumar/20/Steps-to-add-a-new-custom-page-in-nopCommerce-3-1-MVC-Version/

Hỏi: Làm thế nào để ẩn các tính năng theo từng nhóm người sử dụng trong phần quản trị của nopCommerce?
Đáp: Check this tutorial: http://www.strivingprogrammers.com/Blog/post/Lavish-Kumar/23/Steps-to-hide-admin-menu-items-in-nopCommerce-3-2-based-on-roles/

Hỏi: Làm thế nào để gán lại một địa chỉ thư điện tử nếu tôi vừa xóa mất người dùng đã đăng ký với thư điện tử này?
Đáp: There is a setting that will Suffix a customer email with "-DELETED" when the record is deleted 
All Settings - customersettings.suffixdeletedcustomers
Out of the box, the setting is FALSE.  If you deleted the customer prior to making the change to TRUE, then you need to manually suffix the email using a SQL tool (e.g. SSMS)

Hỏi: Làm thế nào để tạo một ngôn ngữ mới?
Đáp: http://www.nopcommerce.com/boards/t/25984/how-to-create-a-new-language-pack-for-310-based-on-300.aspx

Hỏi: Làm thế nào để nhập (import) các hình ảnh?
Đáp: The pictures filename path must be relative to the host file system;  not your local PC/browser. On the admin>products page, select one product that has a picture, and then do an "Export to Excel (selected)".  Look at the Excel sheet.  Note the host path for the picture.  You will need to prefix your filenames with that path when creating the CSV file.   Don't use the exact path.  You need to create a temp folder up a level or two, and put your files in that temp folder.  If hosted, you will need to FTP the image files prior to import.

Hỏi: No Source (Web) hoặc Source Code? Phân biệt và sử dụng bản phù hợp với bạn
Đáp: Xem bài viết: http://nopviet.com/threads/su-khac-nhau-giua-ban-nopcommerce-no-source-web-va-source.369/

Hỏi: Làm cách nào để bán sản phẩm theo kích thước, màu sắc, chất liệu, ..., thông số kỹ thuật hoặc thuộc tính sản phẩm?
Đáp: Product attributes will do it. Don't forget to set Manage inventory method: Track inventory by product attributes in product info tab and then to define stock in the product attributes>combinations tab.

Hỏi: nopComerce có phù hợp với PCI?
Đáp: nopCommerce đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của PCI (PCI DSS viết tắt cho Payment Card Industry Data Security Standard là một tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc dành cho các doanh nghiệp lưu trữ, truyền tải và xử lý thẻ thanh toán quản lý bởi 05 tổ chức thanh toán quốc tế như Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB.), nhưng cố gắng để đạt các tiêu chuẩn chính thức nào.

Hỏi: Những sự kiện gì được xuất bản bởi nopCommerce?
Đáp: Here is a list of all Events that are published by NopCommerce:
ProductSearchEvent 
ProductReviewApprovedEvent
EntityInserted 
EntityUpdated 
EntityDeleted
EmailSubscribedEvent 
EmailUnsubscribedEvent
EntityTokensAddedEvent 
MessageTokensAddedEvent 
PublishNewsletterSubscribe 
PublishNewsletterUnsubscribe 
OrderPaidEvent 
OrderPlacedEvent 
PublishShipmentSent 
PublishShipmentDelivered 
OrderCancelledEvent 
OrderRefundedEvent 
ShipmentSentEvent 
ShipmentDeliveredEvent 
ProductReviewApprovedEvent
CustomerRegisteredEvent 
CustomerLoggedin

^