Vào thẳng nội dung

Công cụ quảng cáo#

Giảm giá (Discount)#

Trong nopCommerce bạn có thể sử dụng giảm giá để cung cấp các ưu đãi đặc biệt. Giảm giá có thể áp dụng cho danh mục, sản phẩm nhất định, hoặc tổng đơn hàng... Bạn có thể sử dụng các yêu cầu khác nhau có sẵn có thông qua các plugin từ trang nopCommerce marketplace đế áp dụng các khoản giảm giá.

Sản phẩm có thể chứa nhiều giảm giá kèm theo. Trong trường hợp này, nopCommerce sẽ tự động tính giá tốt tốt có thể cho khách hàng dựa trên những giảm giá có sẵn và nhóm hội viên.

Cách phổ biến để áp dụng giảm giá là sử dụng mã coupon. Mã coupon được nhập ở trang đơn hàng trước khi khách hàng thanh toán.

Mặc định, không có khoản giảm giá nào trong nopCommerce, vì vậy bạn có thể tạo chúng từ đầu và theo chiến lược tiếp thị riêng của bạn

discount nopcommerce

Thêm giảm giá mới:

Để thêm giảm giá, vào PromotionsDiscounts và nhấn Add new

thêm giảm giá trên nopcommerce

Ở tab Discount info, định nghĩa các thiết lấp sau:

 • Name: tên giảm giá
 • Discount type: kiểu giảm giá muốn áp dụng, bao gồm:
  • Assigned to order total: áp dụng tới toàn bộ đơn hàng của khách hàng (tổng đơn hàng)
  • Assigned to products: áp dụng tới một sản phẩm ở tab Applied to products hoặc trên trang chi tiết sản phẩm
  • Assigned to categories: áp dụng tới danh mục, phải gán giảm giá này tới danh mục muốn áp dụng trong tab Applied to categories. Giảm giá sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm trong danh mục này.
  • Assigned to manufacturers: gán giảm giá tới nhà sản xuất ở tab Applied to manufacturers (hoặc ở trang quản lý chi tiết nhà sản xuất)G. iảm giá sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm thuộc nhà sản xuất này.
  • Assigned to shipping: áp dụng giảm giá cho lệ phí vận chuyển
  • Assigned to order subtotal: áp dụng giảm giá cho tổng phụ đơn hàng (tổng đơn hàng trước khi tính các lệ phí, thuế)
 • Apply to subcategories: áp dụng giảm giá tới các danh mục con (khi sử dụng giảm giá tới danh mục)
 • Use Percentage: sử dụng % để áp dụng tính giảm giá cho đơn hàng hoặc SKU, sau đó
  • Discount percentage: nhập giá trị % giảm giá
  • Maximum discount amount: thiết lập số tiền giảm giá tối đa có thể áp dụng.
 • Discount ammount: nhập số tiền muốn giảm giá (theo đơn vị tiền tệ mặc định thiết lập) áp dụng cho đơn hàng hoặc SKU
 • Require coupon code: yêu cầu khách hàng cung cấp mã coupon trong quá trình thanh toán để áp dụng giảm giá.

  • Coupon code: nhập mã coupon giảm giá muốn thiết lập

  Khách hàng có thể cung cấp không giới hạn số lượng coupon trên một đơn hàng nếu chúng phù hợp.

 • Start date/End date: tùy chọn ngày bắt đầu/ngày kết thúc giảm giá (theo giờ UTC [0] )

 • Cumulative with other discounts: cho phép cộng dồn các giảm giá khác
 • Discount limitation: Giới hạn số lần giảm giá sẽ được sử dụng, như bên dưới:
  • Unlimited: không giới hạn
  • N times only: nhập số lần giảm giá có thể sử dụng ở mục N times
  • N Times per Customer: nhập số lần giảm giá đối với mỗi khách hàng có thể sử dụng ở mục N times
 • Maximum discounted quantity: (chỉ áp dụng với kiểu giảm giá tới sản phẩm, danh mục hoặc nhà sản xuất) chỉ định số lượng sản phẩm tối đa sẽ được áp dụng giảm giá với mỗi sản phẩm. Ví dụ Khi thiết lập giá trị là 2, thì nếu bạn có 2 sản phẩm (giống nhau) trong giỏ hàng, sẽ chỉ một sản phẩm được giảm giá. Nó cũng được sử dụng trong kịch bản như "mua 2 tặng 1".

Thêm yêu cầu để được giảm giá:

Sau khi tạo giảm giá, có thể tạo thêm yêu cầu giảm giá nếu muốn. Mở tab Requirements để thiết lập một số quy tắc áp dụng để được giảm giá.

Yêu cầu để giảm giá

Có nhiều kiểu yêu cầu có sẵn trên nopCommerce:

 • Must be assigned to a customer role: phải được gán tới vai trò khách hàng
 • Customer had spent a xxx amount: khách hàng đã chi tiêu một khoản xxx tiền
 • Customer has all of these products in the cart: khách hàng có tất cả các sản phẩm này trong giỏ hàng
 • Customer has one of these products in the cart: khách hàng có một trong những sản phẩm này trong giỏ hàng

Bạn cũng có thể tạo một nhóm các yêu cầu để sử dụng nhiều yêu cầu phức tạp với nhiều quy tắc để được áp dụng giảm giá. Các yêu cầu này sử dụng logic boolean (AND hoặc OR) Ví dụ, nếu bạn muốn giảm giá được gán tới một vai trò khách hàng cụ thể hoặc trong trường hợp khách hàng đã chi tiêu một số tiền.

requirement discount nopcommerce

Bạn có thể tạo các các nhóm yêu cầu để gom các yêu cầu vào 1 nhóm cụ thể, có thể sử dụng cả hai kiểu logic AND và OR. Ví dụ, khi bạn muốn khách hàng nhận được giảm giá nếu họ là nhà cung cấp và đã chi tiệu 1 khoản tiền hoặc nếu họ là mod diễn đàn và đã thêm mọt sản phẩm vào giỏ hàng.

Khi khách hàng áp dụng giảm giá trong quá trình thanh toán, giảm giá được hiển thị như sau:

giảm giá trên giỏ hàng nopcommerce

mã coupon nopcommerce

Bạn có thể tìm thêm các plugin các kiểu giảm giá và yêu cầu giảm giá khác trên trang Marketplace

Xem thêm video hướng dẫn quản lý giảm giá (discount)

Thẻ quà tặng#

Trong nopCommerce, bạn có thể bán thẻ quà tặng. Thẻ quà tặng (gift card) là công cụ tiếp thị hữu hiệu, cho phép bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn và kích thích mua hàng. Thẻ quà tặng là một công cụ nhắm mục tiêu cao khi người nhận có động cơ chắc chắn để sử dụng chúng, vì nó giống như một đề xuất cá nhân với họ.

gift card nopcommerce

Thêm thẻ quà tặng mới

Bạn có thể tạo thẻ quà tặng bằng cách tạo một sản phẩm và bật tùy chọn Is Gift Card ở tab Product info để đánh dấu sản phẩm này là thẻ quà tặng.

thêm thẻ quà tặng trong nopcommerce

Kích hoạt thẻ quà tặng

Sau khi khách hàng hoàn tất việc mua thẻ quà tặng, bạn có thể tìm và xem danh sách tất cả thẻ quà tặng đã mua trong SalesGift cards. Thẻ quà tặng đã tạo mã thẻ quà tặng (gift card code) tự động, nhưng mặc định chúng không được kích hoạt.

Bạn nên bật tùy chọn checkbox Is gift card activated để kích hoạt thẻ, và tạo mã coupon ở đây ở mục Coupon code.

Bạn có thể thiết lập khi nào một thẻ quà tặng được kích hoạt và hủy kích hoạt trong ConfigurationSettingsOrder Settings từ danh sách drop-down, chọn trạng thái đơn hàng sẽ kích hoạt thẻ và trạng thái đơn hàng sẽ hủy kích hoạt thẻ (các trạng thái gồm: Pending|chờ, Processing|đang xử lý, Complete|hoàn tất, Cancelled|bị hủy bỏ)

Định nghĩa các thông tin thẻ quà tặng như sau:

 • Gift Card Type: chọn kiểu thẻ Virtual (ảo) hoặc Physical (vật chất)
 • Order: nhấn View để xem đơn hàng được mua với thẻ quà tặng
 • Initial value: nhập giá trị (tiền) khởi đầu của thẻ quà tặng
 • Nhập tên, email recipient (người nhận) và sender (người gửi) nếu muốn.
 • Message: tùy chọn nội dung tin nhắn
 • Notify Recipient: bật True để gửi thông tin chi tiết thẻ quà tặng cho người nhận ở thiết lập recipient's email bên trên.

kích hoạt thẻ quà tặng nopcommerce

Email người gửi và người nhận sẽ không hiển thị với thẻ quà tặng vật chất (physical). Những mail này chỉ hiển thị với thẻ quà tặng ảo (virtual)

Nút Notify Recipient chỉ liên quan đến thẻ quà tặng ảo, không áp dụng cho thẻ quà tặng vật chất

Xem lịch sử sử dụng thẻ quà tặng

Chọn tab Usage History để hiển thị trang chi tiết đơn hàng cho các đơn hàng sử dụng phiếu quà tặng. Sau khi thẻ quà tặng được kích hoạt và người gửi nhận một mã coupon, họ có thể sử dụng thẻ này trong quá trình thanh toán.

lịch sử sử dụng thẻ quà tặng nopcommerce

Sử dụng thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng được sử dụng trong cửa hàng bằng cách nhập mã số seri trong thoại gift card code ở trang giỏ hàng.

sử dụng thẻ quà tặng nopcommerce

thẻ quà tặng nopcommerce

Xem thêm video hướng dẫn quản lý thẻ quà tặng

Điểm thưởng#

Điểm thưởng (reward point) là chức năng trên nopCommerce cho phép bạn tạo và triển khai chương trình khách hàng thân thiết để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và sự trung thành của khách hàng.

Điểm thưởng có thể được sử dụng làm phương thức thanh toán. Tùy chọn này được hiển thị trong phần Phương thức thanh toán ở trang thanh toán. Điểm thưởng có thể trao đổi và được sử dụng cùng với các phương thức thanh toán khác như thẻ tín dụng, thẻ quà tặng và nhiều thứ khác.

Các điểm này cũng có thể bị hủy nếu khách hàng hủy đơn đặt hàng hoặc gửi yêu cầu trả hàng.

Quản lý điểm thưởng:

Để quản lý điểm thưởng, vào ConfigurationSettingsReward points. Trang hiển hiển thị có 2 chế độ BasicAdvanced.

quản lý điểm thưởng nopcommerce

Để cài đặt chương trình điểm thưởng, định nghĩa các thiết lập sau:

 • Enabled: kích hoạt chương trình điểm thưởng.
 • Exchange rate: chỉ định tỉ lệ chuyển đổi điểm thưởng (ví dụ: 1 point = 1USD)
 • Minimum reward point to use: nhập yêu cầu số điểm tối thiểu để có thể sử dụng. Nhập 0 để bỏ qua thiết lập này.
 • Points for purchases field: chỉ định số điểm được thưởng cho việc mua hàng.
 • Points for registration: chỉ định số điểm được thưởng khi đăng ký thành viên
 • Activate points immediately: bật tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng điểm thưởng ngay sau khi khách hàng kiếm được chúng. Nếu bỏ chọn mục này, sẽ có thêm tùy chọn như sau:
  • Reward points activation: chỉ định khoảng thời gian (số ngày hoặc giờ) có thể sử dụng điểm thưởng. Số điểm kiếm được khi mua hàng không thể quy đổi nếu sau khoảng thời gian này. Ví dụ: bạn có thể đặt khoảng thời gian 7 ngày để điểm thưởng có thể hoạt động. Trong trường hợp này, số điểm kiếm được sẽ hoạt động trong 7 ngày sau khi đơn đặt thành công đơn hàng có tính điểm thưởng.
 • Display how much will be earned: hiển thị điểm thưởng khách hàng sẽ kiếm được, hiển thị trên trang thanh toán.
 • Points accumulated for all stores: cho phép tích lũy tất cả điểm thưởng trong một khoản dư để sử dụng cho bất kỳ gian hàng nào. Nếu tắt thiết lập này, mỗi gian hàng sử dụng hệ thống điểm thưởng riêng. CẢNH BÁO: Không nên thay đổi thiết lập này nếu đã tạo đa gian hàng trước đó.
 • Page size: thiết lập kích cỡ trang hiển thị lịch sử điểm thưởng trên trang tài khoản (My account).
 • Nhấn Save để lưu lại.

Nếu muốn thiết lập điểm thưởng thủ công cho khách hàng, vào CustomersCustomers, chọn khách hàng và sử thông tin điểm thưởng ở tab Reward points.

Điểm thưởng chỉ được áp dụng với khách hàng đã đăng ký thành viên

Khi một khách hàng sử dụng điểm thưởng, trang thanh toán sẽ hiện thị như bên dưới.

điểm thưởng ở trang thanh toán

Điểm thưởng kiếm được:

reward point nopcommerce

Xem thêm video quản lý điểm thưởng trong nopCommerce:

Tiếp thị liên kết#

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đối tác liên kết sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhiều website khác mà được hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá này thông qua lượng truy cập, doanh số bán hàng hoặc khi mẫu đăng ký được hoàn tất… Tiếp thị liên kết khác với phương thức quảng cáo truyền thống nhờ việc thanh toán chỉ dựa trên hiệu quả của quảng cáo mà không phụ thuộc vào thời gian và tần suất quảng cáo.

Đối tác liên kết (Affiliate) là các bên thứ ba giới thiệu khách hàng tới trang web của bạn. nopCommerce có thể theo dõi các giới thiệu này, vì vậy quản trị viên cửa hàng có thể xác định khoản hoa hồng phải trả cho họ. Khi một khách hàng được gán vào một ID liên kết, mọi đơn đặt hàng của họ cũng được đánh dấu vào ID đó.

Trong nopCommerce, địa chỉ URL của đối tác liên kết có dạng như sau: http://www.yourstore.com/?AffiliateID=N (với N là một ID liên kết).

Một chủ cửa hàng cũng có thể chỉ định tên URL thân thiện (Friendly URL) cho mục đích tiếp thị: http://www.yourstore.com/?affiliate=your_friendly_name_here. URL này được hiển thị khi bạn truy cập trang chi tiết đối tác liên kết đó.

affiliate nopcommerce

Thêm đối tác liên kết:

Để thêm một đối tác liên kết, vào PromotionsAffiliates và nhấn Add new.

Thêm đối tác liên kết nopcommerce

Nhập các chi tiết bao gồm: first name, last name, email, company, địa chỉ... của đối tác liên kết.

Mục Friendly affiliate URL chọn tên URL thân thiện cho mục đích tiếp thị hoặc để trống, URL mặc định sẽ được sử dụng. Mặc định URL là: http://www.yourstore.com/?AffiliateID=N (với N là một ID liên kết).

Chọn Active để kích hoạt đối tác liên kết này.

Chú ý:

Khi bạn điền tất cả thông tin trên, lưu lại các thay đổi bạn sẽ thấy xuất hiện 2 tab Affiliate customersAffiliate orders dùng để kiểm tra hiệu quả của đối tác liên kết này

Chủ cửa hàng có thể xem danh sách tất cả khách hàng được liên kết trên trang affiliate details ở tab Affiliated Customers. Khi một khách hàng được liên kết mua hàng, bạn cũng thấy đơn hàng này trên trang affiliate details ở tab Affiliate orders.

Bán chéo và sản phẩm liên quan#

Bán chéo (cross-sells)sản phẩm liên quan là các công cụ tiếp thị trong nopCommerce được sử dụng để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm khác dựa trên hành vi mua sắm của khách hàng (bao gồm xem và thêm sản phẩm vào giỏ hàng). Đây là cách tốt để bán gia tăng (upsell) sản phẩm khác. Bạn có thể sử dụng hai công cụ này cùng lúc.

Bạn có thể thiết lập bán chéo và sản phẩm liên quan khi tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm trên trang admin CatalogProductsAdd new/Edit

Bạn cần phải lưu (save) sản phẩm trước thêm sản phẩm bán chéo và liên quan

Bán chéo (cross-sell)#

Tùy chọn bán chéo sản phẩm cung cấp cơ hội để bán thêm các sản phẩm khác khi đang mua sản phẩm, tuy nhiên cũng có thể thêm bất kỳ sản phẩm nào từ danh mục của bạn ngay cả khi không thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Sản phẩm bán chéo nằm bên dưới của trang thanh toán. Ví dụ: khi khách hàng đang mua CPU, họ có thể cần mua một màn hình hoặc các sản phẩm khác. Bạn có thể thêm một số sản phẩm bán chéo không giới hạn vào một sản phẩm bất kỳ.

Thêm sản phẩm bán chéo:

Để thêm một vài sản phẩm bán chéo, Mở CatalogProductsAdd new/Edit.

Ở phần Cross-sells trên tab Product Info, nhấn Add new cross-sell product và chọn sản phẩm. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm muốn thêm dựa theo tên, danh mục, nhà sản xuất, gian hàng, kiểu sản phẩm.

cross sell nopcommerce

thêm sản phẩm bán chéo nopcommerce

Sau khi đã chọn sản phẩm bán chéo và lưu lại, bạn có thể thấy sản phẩm bán chéo được hiển thị trên trang thanh toán của sản phẩm đã thực hiện.

bán chéo trong nopcommerce

Sản phẩm liên quan#

Sản phẩm liên quan cung cấp cơ hội để quảng cáo và bán gia tăng (up-sell) những sản phẩm khác tới khách hàng cùng với sản phẩm đã chọn. Sản phẩm liên quan được hiển thị bên dưới trang chi tiết sản phẩm. Không giới hạn số lượng sản phẩm liên quan của một sản phẩm.

related product nopcommerce

Thêm sản phẩm liên quan:

Để thêm sản phẩm liên quan, kéo xuống phần Related products trên tab Product info (CatalogProductsAdd new/Edit)

Nhấn Add new related product và chọn sản phẩm. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm muốn thêm dựa theo tên, danh mục, nhà sản xuất, gian hàng, kiểu sản phẩm.

thêm sản phẩm liên quan nopcommerce

Kết quả sau khi thêm sản phẩm liên quan vào một sản phẩm

sản phẩm liên quan nopcommerce

Xem thêm video tìm hiểu về sản phẩm bán chéo (cross sell):

Giá sỉ (tier price)#

Giá sỉ (tier price) là công cụ cho phép chủ cửa hàng cung cấp các giá đặc biệt khi khách hàng mua một sản phẩm với số lượng nhiều. Công cụ này thường được dùng trong bán sỉ (số lượng nhiều), nhưng nhà bán lẻ có thể áp dụng nó để khuyến khích người mua và tăng doanh thu.

Lưu ý: Bạn cần phải lưu sản phẩm trước khi thêm giá sỉ cho sản phẩm.

Thêm giá sỉ:

Để thêm giá sỉ, vào CatalogProducts, chọn sản phẩm muốn thêm giá sỉ và nhấn Edit. Trên trang Edit product details, tìm phần Tier Prices ở tab Product Info và nhấn Add new record

tier price nopcommerce

^^Điền các thông tin như sau:^^

 • Store: nếu chạy đa gian hàng, chọn gian hàng muốn áp dụng giá sỉ.
 • Customer role: chọn vai trò khách hàng muốn áp dụng giá sỉ, ví dụ: tất cả khách hàng, khách đăng ký, khách vô danh.
 • Quantity và Price: áp dụng tính giá sỉ (price) khi đạt đến số lượng sản phẩm nhất định (quantity).
 • Start date/end date: nhập khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình tính giá sỉ. Để trống nếu không sử dụng tính năng này
 • Update: cập nhập dữ liệu giá sỉ

Cuối cùng Save lại

Bạn có thể kiểm tra lại trang chi tiết sản phẩm được cập nhật để xem kết quả hiển thị như thế nào.

Khi khách hàng thêm một vài sản phẩm vào giỏ hàng, giá sẽ tự động được thay đổi dựa theo khuyến mãi

hiển thị giá sỉ trên nopcommerce

Hỗ trợ Google shopping#

Google Shopping là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm trên website bán hán hàng trực tuyến và so sánh giá giữa các nhà cung cấp khác nhau.

Bạn có thể tăng lưu lượng tới trang cửa hàng của bạn thông qua Google Shopping, giúp người mua tìm kiếm sản phẩm trên web. Là người bán, bạn có thể đăng sản phẩm của mình lên Google Shopping, để cho phép người mua dễ dàng tìm thấy website của bạn. Dịch vụ này cho phép bạn quảng bá sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng.

Hiện tại Google Shopping chưa hỗ trợ Việt Nam, nên không nêu cách thiết lập ở tài liệu này.

Xem thêm về cách thiết lập Google Shopping bằng tiếng Anh tại đây:

http://docs.nopcommerce.com/display/en/Google+shopping

Facebook Shop#

Facebook shop là một plugin của nopCommerce cho phép bạn bán sản phẩm của cửa hàng trực tiếp trên Facebook page, khách hàng có thể thanh toán nhanh chóng mà không cần rời khỏi Facebook.

Khi tích hợp Facebook shop vào trang nopCommerce, khách hàng có thể duyệt các danh mục và tìm kiếm sản phẩm ngay trên Facebook. Facebook shop cũng hoạt động trên thiết bị di động và tạo tab Shop trên Facebook Page của bạn.

Để thiết lập Facebook shop, thực hiện các bước sau:

 1. Tải plugin Facebook shop (nopCommerce Team) về máy tính.
 2. Giải nén thư mục Misc.FacebookShop vào thư mục Plugins trên trang của bạn.
 3. Cài đặt plugin Facebook Shop ở Configuration > Plugins > Local plugins, xem thêm bài hướng dẫn về Plugin để hiểu rõ hơn
 4. Nhấn Configure để tiến thành thiết lập
 5. Trước khi tiếp tục, hãy chắc rằng trang web của bạn đã hỗ trợ chứng chỉ SSL (Https)
 6. Thiết lập ứng dụng trên Facebook developer

  • Tạo một ứng dụng trên trang https://developers.facebook.com/apps/
  • Vào phần Cài đặt/Thông tin cơ bản của ứng dụng, chọn Thêm nền tảng, nhấn vào Tab trang
  • Nhập Tên Tab trang muốn xuất hiện trên Facebook Page
  • Mục URL tab Trang an toàn nhập URL dạng https://www.yourstore.com/facebook/shop/, lưu ý URL bảo mật HTTPS
  • Chọn độ rộng của Tab trang là 810px

  thiết lập page tab facebook cho nopcommerce

  Facebook shop nopcommerce

 7. Cài đặt iFrame trên trang Facebook page

  • Mở trình duyệt và nhập địa chỉ: https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=YOUR_APP_ID&next=YOUR_URL
  • Thay thế YOUR_APP_ID với App ID ứng dụng facebook và YOUR_URL giống với URL tab Trang an toàn ở trên
  • Nhấn Enter để chuyển tới trang "Thêm tab trang", sau đó chọn Facebook page muốn xuất hiện iFrame khi nhấn vào tab trang.

  thêm tab trang trên facebook page

^