Vào thẳng nội dung

Danh mục#

Trước khi thêm sản phẩm, bạn phải tạo các danh mục để các sản phẩm có thể gán vào sau này. Để quản lý danh mục (category), truy cập CatalogCategories

Tại đây bạn cũng có thể tìm danh mục danh mục sản phẩm nopcommerce

Thêm danh mục mới#

Nhấn Add new để thêm danh mục mới

thêm danh mục nopcommerce

Trong tab Category Info, nhập đầy đủ những thông tin:

 • Name: Tên danh mục
 • Description: Mô tả danh mục
 • Picture: Ảnh đại diện cho danh mục
 • Subcategory (danh mục con): Chọn danh mục cha từ danh sách drop-down nếu bạn tạo danh mục con
 • Price ranges: Xác định phạm vi giá mà bạn muốn khách hàng có thể lọc sản phẩm. Chia nhiều phạm vi giá bằng dấu ;

  ví dụ: 0-999; 1000-1200; 1201- (tức là 1201 trở lên)

 • Show on home page: Hiển thị category ngoài trang chủ

 • Include in top menu: Thêm danh mục vào menu
 • Allow customers to select page size: Cho phép khách hàng chọn kích cỡ trang, tức là số sản phẩm hiện ra ở mỗi trang danh mục đó. Nhập kích cỡ cho phép chọn ở Page size options

  Ví dụ

  Khi bạn thêm 7 sản phẩm vào 1 danh mục và thiết lập page size=3. Khi đó sẽ có 3 sản phẩm trên mỗi trang được hiển thị đối với danh mục đó, và tổng số trang được chia là 3.

  Khi tắt tùy chọn này, khách hàng không thể tự thay đổi kích cỡ trang, và admin phải nhập một kích cỡ trang nhất định muốn hiển thị các sản phẩm.

 • Discounts: Chọn khuyến mãi liên kết tới danh mục này. Sau khi khuyến mãi được ánh xạ tới danh mục này, thì tất cả sản phẩm thuộc danh mục này cũng được áp dụng. Xem thêm công cụ quảng cáo.

 • Limited to customer roles: tùy chọn cho phép chỉ hiện danh mục này tới một vai trò khách hàng được chọn. Nếu bỏ chọn mục này, nó sẽ hiện với tất cả mọi người. Xem thêm vai trò khách hàng.
 • Select the Limited to stores: tùy chọn giới hạn danh mục này với các store bạn muốn. Xem thêm thiết lập multi-store.
 • Select the Published: Hiện danh mục này trên trang cửa hàng
 • Display Order: Thứ tự hiển thị danh mục này, sắp xếp theo thứ tự tăng dần ở ngoài trang cửa hàng. Số 1 sẽ đặt danh mục này ở trên đầu danh sách.

Thiết lập SEO#

Ở tab SEO, bao gồm các nội dung:

thiết lập seo nopcommerce

 • Meta keywords: danh sách các từ khóa ngắn gọn, đầy đủ về các chủ đề quan trọng của trang, có dạng như sau:

  1
  <meta name="keywords" content="keyword, keyword, keyword phrase, etc."> 
  

 • Meta description: mô tả ngăn gọn và tóm tắt đầy đủ nội dung của trang, có dạng như sau:

  1
  <meta name="description" content="Brief description of the contents of your page"> 
  

 • Meta title: tiêu đề của trang, được chèn vào phần header của trang web, có dạng như sau:

  1
  2
  3
  <head>
  <title> Creating Title Tags for Search Engine Optimization & Web Usability </title>
  </head>
  

 • Search engine friendly page name: tên của trang được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm như google. Nếu để trống, URL sẽ lấy từ tên của danh mục đó, nếu nhập custom-seo-page-name thì url sẽ là: http://www.yourstore.com/custom-seo-page-name

Thêm sản phẩm vào danh mục#

Tab Products bao gồm danh sách sản phẩm liên quan đến danh mục đã chọn. Bạn cũng có thể thêm sản phẩm vào danh mục này.

Chú ý

Bạn cần lưu danh mục trước khi có thể thêm sản phẩm.

Nhấn Add a new product để tìm một sản phẩm muốn thêm vào danh mục này, có thể tìm theo tên, store hoặc kiểu sản phẩm. thêm sản phẩm nopcommerce

Sau khi thêm sản phẩm vào danh mục, ở tab Product có thể chọn

 • Is featured product: Đánh dấu đây là sản phẩm nổi bật
 • Display order: Thứ tự sắp xếp

Bạn cũng có thể chỉnh sửa chỉ tiết sản phẩm ở tab Product này, bằng cách nhấp vào View của sản phẩm đó.

Cuối cùng nhấn save để lưu lại danh mục vừa tạo, bạn cũng có thể nhấn Export để xuất các danh mục thành một file riêng backup lại.

XEM THÊM:

Thêm sản phẩm

SEO

^