Vào thẳng nội dung

Danh sách yêu thích (Wishlist)#

Danh sách yêu thích (Wishlist) là danh sách các sản phẩm mà khách hàng có thể chia sẻ với bạn bè, hoặc lưu sản phẩm lại để mua sau. Để thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, nhấn nút Add to Wishlist ở trên trang chỉ tiết sản phẩm. Các sản phẩm với những biến thể (thuộc tính sản phẩm) khác nhau cũng có thể thêm vào danh sách yêu thích.

Ví dụ: nếu khách hàng thêm cùng áo sơ mi, nhưng 2 màu khác nhau, thì mỗi áo sơ mi với màu tương ứng được trình bày riêng biệt trong danh sách yêu thích. Trong trường hợp khách hàng thêm cùng một sản phẩm nhiều lần, thì cũng chỉ có 1 sản phẩm đó trong danh sách yêu thích, nhưng số lượng sản phẩm sẽ được cập nhật theo số lần sản phẩm được thêm vào.

Chủ cửa hàng có thể xem tất cả danh sách yêu thích hiện tại trong Sales → Current Wishlists.

Danh sách yêu thích hiện tại (wishlish) nopcommerce

Ở danh sách trên, bạn có thể sửa hồ sơ khách hàng hoặc chỉnh sửa sản phẩm bằng cách nhấn vào liên kết tương ứng.

Xem thêm:

Giỏ hàng

Đơn hàng

Công cụ quảng cáo

^