Vào thẳng nội dung

Đơn hàng#

Để xem và quản lý đơn hàng, vào Sales → Orders. Tại trang này sẽ liệt kê tất cả đơn hàng hiện tại. Sau khi khách hàng hoàn thành một giao dịch, một đơn hàng sẽ xuất hiện ở trang này.

Thiết lập đơn hàng#

Thiết lập giỏ hàng#

^