Vào thẳng nội dung

Giao diện nopCommerce#

Phần này giới thiệu cơ bản về cách cấu hình giao diện cửa hàng. Nếu bạn muốn tùy chỉnh cao hơn về giao diện, xem phần Hướng dẫn thiết kế

Cài đặt một giao diện#

Sau khi tải về một giao diện (theme) mới, giải nén file vào thư mục **Theme** trong nopCommerce như hình dưới đây:

giao diện nopcommerce

 1. Vào ConfigurationSettingsGeneral settings
 2. Chọn giao diện vừa chép ở mục Default Store Theme và nhấn Save

theme nopcommerce

Thiết lập media#

Phần này mô tả cách thiết lập chi tiết media trên cửa hàng. Bao gồm các kích thước ảnh của sản phẩm, biến thể, ảnh đại diện,...

Truy cập ConfigurationSettingsMedia Settings

media nopcommerce

Ở cửa sổ Media Settings, tùy chọn thiết lập như sau:

 • Pictures are stored into...: chọn database hoặc file system để lưu trữ hình ảnh

Khuyên bạn nên sao lưu database trước khi thay đổi nơi lưu ảnh

 • Product thumbnail image size (catalog): đặt kích thước (pixel) mặc định cho ảnh thu nhỏ sản phẩm hiện trên trang danh mục hoặc nhà sản xuất
 • Product detail image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh chi tiết sản phẩm
 • Product thumbnail image size (product pages): đặt kích thước mặc định cho ảnh thu nhỏ sản phẩm hiện trên trang chi tiết sản phẩm (sử dụng khi sản phẩm có nhiều hình ảnh)
 • Associated product image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh sản phẩm liên quan. Sản phẩm liên quan (Associated product) là một phần của nhóm sản phẩm.
 • Category thumbnail image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh thu nhỏ danh mục
 • Manufacturer thumbnail image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh thu nhỏ nhà sản xuất
 • Vendor thumbnail image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh thu nhỏ nhà cung cấp (vendor)
 • Cart/Wishlist thumbnail image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh thu nhỏ sản phẩm trong giỏ hàng và danh sách yêu thích
 • Mini-shopping cart thumbnail image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh thu nhỏ hiện trên giỏ hàng mini (Mini-shopping cart)
 • Avatar image size: đặt kích thước mặc định cho ảnh đại diện
 • Maximum image size: đặt kích thước ảnh tối đa (chiều dài tối đa) được phép upload
 • Multiple thumb directories: chọn để tạo nhiều thư mục cho ảnh thu nhỏ (thumb). Hữu ích khi hosting có giới hạn số tập tin được phép trên một thư mục.
 • Default image quality (0 - 100): chất lượng hình ảnh upload, bạn cần xóa thủ công tất cả ảnh thu nhỏ đã tạo trước đó nếu thay đổi tùy chọn này.
 • Import product images using hash: Sử dụng hash để nhập (import) hình ảnh, dùng HASHBYTES để so sánh ảnh với ảnh các sản phẩm đã upload. Chú ý chức năng này không không hỗ trợ ở một vài database.
^