Vào thẳng nội dung

Giao hàng#

Để tìm hoặc xem sản phẩm giao hàng, vào Sales → Shipments

Bạn có thể tìm lô giao hàng theo các tiêu chí khác nhau bao gồm:

  • Start date/End date: ngày bắt đầu/ngày kết thúc của lô giao hàng
  • Tracking number: mã số theo dõi
  • Country, State/province, City: tên quốc gia, tỉnh, thành phố.
  • Warehouse: chọn các lô giao hàng từ kho hàng bạn muốn
  • Load not shipped: chọn nếu bạn không muốn load các mặt hàng đã giao xong.
^