Vào thẳng nội dung

Nhà sản xuất#

Để quản lý nhà sản xuất, vào CatalogManufacturers

manufacture nopcommerce

Thêm nhà sản xuất mới#

Nhấn Add new để thêm nhà sản xuất mới tạo nhà sản xuất nopcommerce

Tại tab Manufacture Info, định nghĩa các thông tin sau:

 • Name: tên nhà sản xuất
 • Description: mô tả về nhà sản xuất
 • Picture: hình ảnh đại diện, logo nhà sản xuất.
 • Price ranges: xác định phạm vi giá người dùng có thể sử dụng bộ lọc theo nhà sản xuất. Sử dụng đơn vị tiền tệ bạn đã thiết lập. Phân cách các phạm vi bằng dấu chấm phẩy ;, ví dụ: 0-999; 1000-1200; 1201 - (từ 1201 trở lên).
 • Allow customers to select page size: cho phép khách hàng chọn kích cỡ trang để hiển thị số sản phẩm trên mỗi trang chi tiết nhà sản xuất. Tắt tùy chọn này để khách hàng chỉ có thể sử dụng một kích cỡ trang mà chủ cửa hàng đã thiết lập.

  Ví dụ:

  Khi thêm 7 sản phẩm vào mốt nhà sản xuất và thiết lập kích cỡ trang page size = 3. Nghĩa là chỉ có 3 sản phẩm được hiển thị trên mỗi trang nhà sản xuất trên cửa hàng, và tổng số trang sẽ là 3.

 • Discounts: chọn các giảm giá liên kết với nhà sản xuất này. Bạn cần tạo giảm giá trước để sử dụng tùy chọn này. Sau khi giảm giá được áp xạ tới nhà sản xuất, giảm giá sẽ được áp dụng cho toàn bộ nhà sản xuất đó.

  Chỉ kiểu giảm giá áp dụng tới danh mục được sử dụng ở tùy chọn này

 • Limited to customer roles: chọn vai trò người dùng có thể thấy nhà sản xuất này. Bạn cần tạo nhóm vai trò khách hàng trước khi sử dụng tùy chọn này. Bỏ trống để hiển thị nhà sản xuất này với tất cả mọi người.

 • Limited to stores: chọn gian hàng muốn áp dụng. Chỉ có khi sử dụng đa gian hàng
 • Published: xuất bản nhà sản xuất này hiển thị trên cửa hàng
 • Display Order: thứ tự hiển thị nhà sản xuất trên cửa hàng. Số 1 sẽ nằm ở đầu danh sách

Thêm sản phẩm tới nhà sản xuất#

Tab Product chứa danh sách các sản phẩm liên quan tới nhà sản xuất đang chọn. Bạn có thể thể các sản phẩm tới nhà sản xuất này. Chú ý: cần lưu nhà sản xuất trước khi thêm sản phẩm vào.

Nhấn Add a new product để tìm và chọn sản phẩm muốn thêm vào nhà sản xuất này. Có thể tìm theo tên sản phẩm, gian hàng, kiểu sản phẩm.

thêm sản phẩm vào nhà sản xuất nopcommerce

Sau khi thêm các sản phẩm vào nhà sản xuất, có thể thiết lập sản phẩm nổi bật (ở cột Is featured product) và thứ tự hiển thị (cột display order)

Cuối cùng nhấn Save để lưu lại.

Bạn có thể xuất (Export) các nhà sản xuất thành file riêng để backup hoặc nhập (Import) lại khi cần

XEM THÊM:

Thêm sản phẩm

SEO

^