Vào thẳng nội dung

Quản lý hàng tồn kho#

Quản lý hàng tồn kho (Inventory) là hệ thống kiểm soát mức độ nguồn hàng. Trong nopCommerce nó bao gồm thiết lập hàng tồn kho và theo dõi hàng tồn kho thấp.

Để thiết lập hàng tồn kho, vào Catalog → Products, chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa. Trên tab Product info, kéo xuống phần Inventory.

Ở mục Inventory method: tùy chọn phương pháp quản lý hàng tồn kho.

TRƯỜNG HỢP 1: DON’T TRACK INVENTORY: KHÔNG THEO DÕI HÀNG TỒN. Một vài sản phẩm có thể không yêu cầu phải theo dõi nguồn hàng, ví dụ như dịch vụ, hàng xách tay, hàng thủ công. Khi đó bạn có thể định nghĩa thêm:

 • Warehouse: chọn kho hàng, sẽ được sử dụng để tính phí vận chuyển.
 • Minimum/Maximum cart quantities: số lượng sản phẩm tối thiểu/tối đa cho phép mua hàng.
 • Allowed quantities: thay vì hộp thoại nhập cho phép nhập số lượng sản phẩm, khách hàng sẽ chỉ được chọn số lượng từ danh sách dropdown (thả xuống) với các số lượng sản phẩm được định sẵn. Nhập số lượng sản phẩm ở danh sách dropdown phân cách bởi dấu phẩy.
 • Not returnable: chọn nếu muốn sản phẩm này không thể trả lại.

inventory nopcommerce

TRƯỜNG HỢP 2: THEO DÕI HÀNG TỒN KHO. Có hai kiểu theo dõi gồm:

 • Track inventory: theo dõi hàng tồn theo sản phẩm, áp dụng khi có có các biến thể của sản phẩm, chỉ đơn giản muốn biết bao nhiêu sản phẩm còn lại trong kho.
 • Track inventory by product attributes: theo dõi hàng tồn theo thuộc tính sản phẩm.

 • Khi chọn phương pháp theo dõi TRACK INVENTORY, định nghĩa chi tiết các trường sau:

  • Multiple warehouses:
  • Display availability:
  • Display stock quantity:
  • Minimum stock qty:
  • Low stock activity:
  • Notify for qty below:
  • Backorders:
  • Allow back in stock subscriptions:
  • Product availability range:
 • Khi chọn phương pháp theo dõi TRACK INVENTORY BY PRODUCT ATTRIBUTES, định nghĩa các trường sau:

XEM THÊM:

Thuộc tính sản phẩm

Kho hàng

^