Vào thẳng nội dung

Quản lý nội dung#

Quản lý nội dung là tập hợp các công tác hỗ trợ thu thập, quản lý và xuất bản thông tin website của bạn thông qua các công cụ như email, blog, tin tức, diễn đàn, bình chọn, mẫu tin nhắn...

Chiến dịch email#

Khi khách hàng đăng ký, họ có thể tùy chọn nhận bản tin để theo dõi các bản tin của cửa hàng.

Bằng cách sử dụng danh sách người theo dõi này để tạo các chiến dịch email, giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận các đối tượng khách hàng mà không cần bất kỳ hoạt động tiếp thị khác. Chiến dịch giúp cải thiện độ tin cậy và lâu dài đối với công ty cũng như tăng doanh số.

Có nhiều ví dụ về các chiến dịch tiếp thị email bạn có thể áp dụng như: bắt đầu với email chào mừng để cám ơn đã đăng ký theo dõi, gửi các thông báo thường xuyên, các tin tức về công ty, mã giảm giá (coupon),...

Các chiến dịch#

Khi khách hàng đăng ký, họ có thể tùy chọn nhận bản tin để theo dõi các bản tin của cửa hàng. Một cách khác để điền vào danh sách theo dõi email là xuất danh sách này sang dạng file CSV cũng như nhập danh sách từ file CSV

Chú ý

Bạn có thể quản lý người đăng ký nhận bản tin trên PromotionsNewsletter subscribers

Mặc định không có chiến dịch nào tạo sẵn, nên bạn cần tạo chiến dịch lại từ đầu để theo dõi chiến lược tiếp thị của bạn

Thêm chiến dịch email mới:

Để tạo chiến dịch mới, vào PromotionsCampaigns → nhấn Add new và định nghĩa các thông tin sau:

chiến dịch email

 • Name: tên chiến dịch
 • Subject: tên chủ đề chiến dịch
 • Body: nội dung email muốn gửi
 • Planned date of sending: thiết lập thời gian gửi chiến dịch, đế trống nếu bạn muốn gửi ngay lập tức
 • Limited to customer role: tùy chọn vai trò người theo dõi muốn nhận email này
 • Allowed message tokens: sử dụng mã token

campaign nopcommerce

Sau khi tạo chiến dịch, bạn có thể gửi thử email để kiểm tra mọi thứ đã làm việc ổn định. Bằng cách nhấn Edit chiến dịch vừa tạo, lúc này sẽ có thêm 2 thiết lập mới để bạn gửi thử email

gửi email chiến dịch nopcommerce

Xem thêm video hướng dẫn quản lý chiến dịch trên nopCommerce:

Người đăng ký nhận bản tin#

Tùy chọn đăng ký nhận bản tin (newletters) khi đăng ký thành viên

newletters nopcommerce

Để xuất/nhập danh sách khách hàng đăng ký nhận bản tin, vào PromotionsNewsletter Subscribers

xuất danh sách bản tin nopcommerce

Bạn có thể nhấn Import from CSV để nhập danh sách đăng ký (định dạng CSV). Hãy chắc chắn rằng mỗi dòng trong file CSV có định dạng sau: email_address,is_active,store_id (tùy chọn). Ví dụ: test@test.com, true. Nhấn Export to CSV để xuất danh sách đăng ký

Tìm người đăng ký bản tin:

Trên trang Newsletter subscribers, bạn có thể tìm người đăng ký theo dõi bản tin dựa trên các tiêu chí: ngày bắt đầu/ngày kết thúc, địa chỉ email, trạng thái tài khoản (tài khoản đã active hoặc chưa), vai trò khách hàng

Blog#

Blog là cách tuyệt vời để kết nối với khách hàng của bạn, cung cấp cho họ thông tin về các sản phẩm mới nhất hoặc hướng dẫn, cũng như để tìm khách hàng mới.

Thêm bài blog mới#

Để quản lý các bài blog, vào Content managementBlogBlog posts

blog posts nopcommerce

Nhấn Add new và nhập nội dung blog, chi tiết bao gồm:

thêm bài blog trong nopcommerce

 • Language: chọn ngôn ngữ cho bài blog này. Khách hàng chỉ thấy các bài blog phù hợp với ngôn ngữ họ đã chọn.
 • Title: Tiêu đề
 • Body text: Nội dung chính của Blog
 • Body overview: tùy chọn nội dung tóm lược bài viết muốn hiển thị trên trang Blog
 • Tags: Tag được hiển trị trên trang Blog cửa hàng. Các bài blog được liên kết với nhau qua một tag, các tag phổ biến có kích thước lớn được hiển thị trên sidebar của trang Blog.

 • tag blog posts nopcommerce

 • Allow comments: cho phép khách hàng bình luận bài blog của bạn

 • Start and End date: nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc muốn hiển thị bài blog này (giờ UTC). Để trống nếu bạn không muốn áp dụng.
 • Limited to stores: chọn gian hàng muốn áp dụng (nếu sử dụng đa gian hàng)

Thiết lập SEO Blog#

Để thiết lập vào tab SEO khi thêm bài blog

SEO blog nopcommerce

Tùy chọn Meta keywords, Meta description, Meta title (mặc định lấy title của blog) muốn thêm vào header.

Mục Search engine friendly page name: nhập URL muốn tạo cho bài blog này, mặc định nó sẽ lấy URL dựa trên title của bài blog, ví dụ: nhập "the-best-news" để tạo URL http://yourStore.com/the-best-news

Quản lý bình luận Blog#

Vào Content managementBlogBlog comments, tại đây bạn có thể xóa các bình luận trên các bài blog.

quản lý bình luận comment blog nopcommerce

Thiết lập Blog#

Để thiết lập Blog, vào ConfigurationSettingsBlog Settings

blog setting nopcommerce

Định nghĩa các thiết lập sau:

 • Blog Enabled: kích hoạt Blog cho cửa hàng của bạn
 • Allow guests to leave comments: cho phép khách vô danh (chưa đăng ký) để lại bình luận
 • Notify about new blog comments: thông báo chủ cửa hàng khi có bình luận blog mới
 • Posts page size: thiết lập số bài blog hiển thị mỗi trang.
 • Number of tags: nhập số tag muốn hiển thị trên tab cloud
 • Display blog RSS: hiển thị liên kết RSS blog trên thanh địa chỉ trình duyệt
 • Save lại.

Tại đây bạn cũng có thể thiết lập blog cho tất cả gian hàng hoặc một gian hàng cụ thể ở mục Multi-store configuration for trên đầu trang

thiết lập blog cho gian hàng trên nopcommerce

Xem thêm video hướng dẫn quản lý blog trên nopCommerce:

Tin tức#

nopCommerce cho phép bạn đăng tin tức lên trang cửa hàng. Tin tức có thể là các thông tin cập nhật về cửa hàng, về công ty của bạn..

Tin tức có thể hiển thị trên trang chủ hoặc trên footer (chân trang web)

tin tức nopcommerce

Thêm tin tức mới

Để xem các bài tin tức hoặc thêm tin tức mới, vào Content managementNewsNews items, nhấn Add new

Thêm tin tức mới nopcommerce

Điền chi tiết các nội dung tin tức như sau:

 • Title: tiêu đề
 • Short Description: mô tả ngắn, là đoạn chữ sẽ xuất hiện trong danh sách tin tức
 • Full Description: nội dung tin tức
 • Allow comments: cho phép khách hàng bình luận
 • Start and End date of a news: ngày bắt đầu và ngày kết thúc hiển thị tin tức (theo giờ UTC).
 • Published: xuất bản tin tức này

Thiết lập SEO cho tin tức:

Ở tab SEO, tùy chọn các thiết lập: Meta keywords, Meta description, Meta title, Search engine friendly page name

Quản lý bình luận tin tức#

Để quản lý các bình luận của khách trên các bài tin tức, vào Content managementNewsNews comments

bình luận trên tin tức nopcommerce

Thiết lập tin tức#

Các thiết lập tin tức nằm ở ConfigurationSettingsNews Settings

thiết lập tin tức

Các thiết lập tin tức bao gồm:

 • News Enabled: kích hoạt tính năng tin tức
 • Show on home page: hiện các tin tức trên trang chủ cửa hàng
 • Allow guests to leave comments: cho phép khách chưa đăng ký bình luận trên tin tức
 • Notify about new news comments: thông báo chủ cửa hàng khi có bình luận tin tức mới
 • Number of news items to display: tùy chọn số lượng tin tức hiển thị trên trang chủ
 • News archive page size: thiết lập số mục tin tức xuất hiện trên mỗi trang
 • Display blog RSS feed link in the browser address bar: Hiện biểu tượng RSS tin tức trên thanh địa chỉ trình duyệt

Ngoài ra bạn có cũng có thể áp dụng các thiết lập tin tức cho riêng từng gian hàng (trong đa gian hàng) tại tùy chọn Multi-store configuration for ở trên đầu trang

thiết lập tin tức cho đa gian hàng nopcommerce

Diễn đàn#

Diễn đàn là một trang thảo luận trực tuyến, mọi người có thể trò chuyện với nhau bằng hình thức tin nhắn hoặc viết bài. Tùy thuộc vào thiết lập quyền truy cập người dùng, bài viết thảo luận có thể cần phải được phê duyệt trước khi được hiển thị trên trang. Diễn đàn có thể gồm nhiều diễn đàn con với nhiều chủ đề khác nhau.

Mặc định tính năng diễn đàn bị tắt. Để bật lại, vào ConfigurationSettingsForum Settings, bật Forums enabled

Để quản lý diễn đàn, vào Content managementForums

quản lý diễn đàn nopcommerce

Tạo nhóm diễn đàn:

Nhấn Add New Forum Group để tạo nhóm diễn đàn mới, định nghĩa các thông tin như tên, vị trí hiển thị.

thêm nhóm diễn đàn nopcommerce

Tạo diễn đàn mới

Nhấn Add new forum để tạo diễn đàn mới, và điền đầy đủ các thông tin gồm: tên diễn đàn, mô tả, vị trí hiển thị.

thêm diễn đàn mới nopcommerce

Xem ví dụ về cách hiển thị diễn đàn như thế nào của nopCommerce ở trang http://www.nopcommerce.com/boards/

nopcommerce forum

Thiết lập diễn đàn#

Để thiết lập diễn đàn, vào ConfigurationSettingsForum Settings

thiết lập diễn đàn

Chi tiết các thiết lập diễn đàn bao gồm:

 • Enable forums: kích hoạt tính năng diễn đàn.
 • Allow users to vote for posts: cho phép vote (bỏ phiếu) các bài viết diễn đàn.
 • Maximum votes per day: số vote tối đa trong ngày mỗi người dùng có thể thực hiện.
 • Allow private messages: cho phép tin nhắn riêng tư giữa các người dùng.
 • Signature enabled: cho phép sử dụng chữ ký
 • Relative date and time formatting: hiển thị ngày giờ dạng tương đối (vd: 2 giờ trước, 1 ngày trước)
 • Show customers post count: hiển thị số bài viết của người dùng.
 • Allow guests to create posts and topics: khách chưa đăng ký có thể trả lời bài viết và tạo chủ đề
 • Allow customers to edit and delete posts: cho phép người dùng chỉnh sửa và xóa bài viết.
 • Allow customers to manage forum subscriptions: cho phép người dùng quản lý theo dõi diễn đàn
 • Size of Topics page, Posts page, Search results, Active discussions page: thiết lập số lượng chủ đề, bài viết, kết quả tìm kiếm, thảo luận tích cực hiển thị trên một trang (vd: 5 chủ đề trên 1 trang)
 • Forum Editor: chọn kiểu nhập liệu sử dụng cho diễn đàn:
  • Simple Textbox: kiểu nhập đơn giản
  • BBCode Editor: nhập liệu hỗ trợ BBCode (link, image, bold..)
 • Forum feeds enabled: kích hoạt RSS cho diễn đàn.
 • Forum feed count: thiết lập số lượng chủ đề diễn đàn trong mỗi RSS
 • Active discussions feed: kích hoạt RSS cho các chủ đề thảo luận tích cực
 • Active discussions feed count: thiết lập số lượng chủ đề thảo luận trong RSS

Bình chọn#

Bình chọn (poll) hay cuộc thăm dò, khảo sát là cách để khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn. Có nhiều cách sử dụng bình chọn trên nopCommerce, ví dụ tạo cuộc khảo sát ngắn về độ hài lòng của khách hàng...

poll nopcommerce

Tạo bình chọn

Để tạo bình chọn, vào Content managementPolls và nhấn Add new

tạo bình chọn trên nopcommerce

^^Điền chỉ tiết các thông tin sau:^^

 • Name: tên tiêu đề bình chọn
 • System keyword: tên hệ thống chỉ định vị trí hiển thị bình chọn. Ví dụ: LeftColumnPoll sẽ hiển thị bình chọn ở cột bên trái

  Nếu sử dụng giao diện mặc định của nopCommerce, bình chọn sẽ hiển thị mặc định ở cột bên trái.

 • Published: đăng bình chọn này lên trang cửa hàng

 • Show polls on home page: hiện bình chọn trên trang chủ
 • Allow guests to vote: cho phép khách chưa đăng ký tham gia bình chọn.
 • Display order: thứ tự hiển thị bình chọn.
 • Start and End dates: ngày bắt đầu và ngày kết thúc cuộc bình chọn (theo giờ UTC). Để trống nếu không đặt giới hạn ngày cho bình chọn này.

bình chọn trên nopcommerce

^^Để thêm các câu trả lời bình chọn:^^

Vào tab Poll answers, nhấn Add new để thêm các câu trả lời và nhấn Update. Sau đó nhấn Save để lưu lại.

poll answer nopcommerce

Chủ đề (Topic)#

Chủ đề (trang) là những khối nội dung dạng tự do được hiển thị trên trang web của bạn, được nhúng trong những trang khác hoặc một trang riêng. Những chủ đề này thường được sử dụng cho các trang FAQ, chính sách, giới thiệu... Để tạo các trang tùy chỉnh này, bạn cần tạo chủ đề mới, và nhập nội dung tùy chỉnh của trang vào. Nội dung có thể viết cho riêng mỗi ngôn ngữ.

Topic nopcommerce

Thêm chủ đề (topic):

Để thêm chủ đề mới, vào Content managementTopics → nhấn Add new

thêm chủ đề nopcommerce

Ở tab Info, nhập các thông tin sau:

 • Title: tiêu đề của chủ đề
 • Body: nội dụng của chủ đề
 • System name: đặt tên hệ thống của chủ đề
 • Published: đăng (xuất bản) chủ đề
 • Is password protected: bảo vệ chủ đề bằng mật khẩu
 • Include in sitemap: bao gồm chủ đề này vào sitemap (sơ đồ trang web)
 • Include in top menu: bao gồm chủ đề này trong top menu (menu chính của trang)
 • Include in footer: bao gồm chủ đề này trong footer (footer bao gồm các cột 1-trái, cột 2-giữa và cột 3-phải)
 • Display order: thứ tự sắp xếp, số 1 sẽ nằm đầu danh sách
 • Limited to customer roles: chọn vai trò muốn truy cập chủ đề này
 • Limited to stores: chọn cửa hàng muốn chủ đề này hiển thị

Thiết lập SEO cho chủ đề:

Để thiết lập SEO cho chủ đề, nhấn vào tab SEO của chủ đề muốn sửa

Thiết lập seo topic nopcommerce

 • Meta keywords: danh sách các từ khóa ngắn gọn, đầy đủ về các chủ đề quan trọng của trang chủ đề, có dạng như sau:

  1
  <meta name="keywords" content="keyword, keyword, keyword phrase, etc."> 
  
 • Meta description: mô tả của chủ đề: ngắn gọn và tóm tắt đầy đủ nội dung của trang, có dạng như sau:

  1
  <meta name="description" content="Brief description of the contents of your page"> 
  
 • Meta title: tiêu đề của trang, được chèn vào phần header của trang web, có dạng như sau:

  1
  2
  3
  <head>
  <title> Creating Title Tags for Search Engine Optimization & Web Usability </title>
  </head>
  
 • Search engine friendly page name: tên của trang được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm như google. Nếu để trống, URL trang nhà cung cấp sẽ lấy từ tên của trang đó, nếu nhập custom-seo-page-name thì url sẽ là: http://www.yourstore.com/custom-seo-page-name

Chú ý:

Bạn có thể nhấn Edit một chủ đề trong cửa sổ Manage Topics để chỉnh sửa. Trong tab Info của chủ đề, bạn có thể nhấn vào liên kết URL bên dưới mục URL để xem URL của chủ đề trên trang cửa hàng công cộng.

topic url nopcommerce

Xem thêm video hướng dẫn quản lý chủ đề - topic(page):

Mẫu tin nhắn#

Mẫu tin nhắn (message template) định nghĩa bố cục, nội dung và định dang của tin nhắn được tự động gửi từ cửa hàng của bạn. Chúng được gọi là các email giao dịch vì mỗi tin nhắn được liên kết với một loại giao dịch cụ thể.

Mặc định có nhiều mẫu tin nhắn trên nopCommerce dùng để thông báo người dùng về trạng thái đơn hàng... Để truy cập mẫu tin nhắn, vào Content managementMessage templates.

message template nopcommerce

Chỉnh sửa mẫu tin nhắn:

Tìm mẫu tin nhắn bạn muốn sửa, sau đó nhấn Edit

sửa mẫu tin nhắn nopcommerce

Chọn tab ngôn ngữ bạn muốn thêm chủ đề

Mặc định, chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng trên hệ thống. Bạn có thể quản lý ngôn ngữ trong ConfigurationLanguage

 • Subject: Tên chủ đề tin nhắn. Bạn có thể thêm các message token (mã tin nhắn) trong tên chủ đề này. Danh sách các token được phép sử dụng tại đầu trang ở mục Allowed message tokens
 • Body: Nội dung tin nhắn
 • BCC: nhập người nhận BCC (bản sao tạm) của tin nhắn email này nếu cần
 • Email account: chọn tài khoản email sử dụng để gửi mẫu tin nhắn

  tài khoản email được thiết lập trong ConfigurationEmail Accounts

 • Test template: Gửi kiểm tra mẫu tin nhắn này tới email bạn muốn

 • Is Active: kích hoạt mẫu tin nhắn này
 • Send immediately: Gửi tin nhắn ngay lập tức
 • Attached static file: đính kèm một file muốn gửi cùng mẫu tin nhắn
 • Limited to stores: chọn gian hàng muốn sử dụng mẫu tin nhắn này.

Chú ý:

Để tạo một bản sao đầy đủ của mẫu tin nhắn, nhấn nút Copy template. Điều này hữu ích nếu bạn có nhiều gian hàng được thiết lập và bạn muốn tạo các mẫu khác biệt cho mỗi gian hàng của bạn.

Xem thêm:

SEO#

SEO (Search engine optimization) hay tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, là quá trình nhận lưu lượng truy cập từ các kết quả tìm kiếm trên các bộ máy tìm kiếm. Các kết quả tìm kiếm như trang web, các nội dung video... được xếp hạng dựa trên độ liên quan đến truy vấn của người dùng.

nopCommerce hỗ trợ các kỹ thuật SEO cho nhiều kiểu trang khác nhau như trang sản phẩm, danh mục, nhà sản xuất, nhà cung cấp, chủ đề, tin tức, blog..

Thiết lập SEO

Để quản lý các thiết lập SEO, vào ConfigurationSettingsGeneral Settings, kéo trang xuống phần SEO

thiết lập seo nopcommerce

Các thiết lập SEO bao gồm:

 • Default title: tiêu đề mặc định cho các trang trên cửa hàng.
 • Page Title SEO adjustment: tùy chỉnh kiểu hiển thị tiêu đề trang:
  • Page name comes after store name: tên trang nằm sau tên cửa hàng. Vd: YOURSTORE.COM | PAGENAME
  • Store name comes after page name: tên cửa hàng nằm sau tên trang. Vd: PAGENAME | YOURSTORE.COM
 • Page Title separator: tùy chọn ký hiệu phân tách trong tiêu đề
 • Default meta keywords: từ khóa mặc định cho các trang trong cửa hàng. Các thiết lập này có thể viết đè trong các trang danh mục, nhà sản xuất, sản phẩm.
 • Default meta description: mô tả mặc định cho các trang cửa hàng. Các thiết lập này có thể viết đè trong các trang danh mục, nhà sản xuất, sản phẩm.
 • Generate product META description: tự động tạo các mô tả sản phẩm trong tag META dựa trên mô tả ngắn của sản phẩm (nếu không chỉ định META mô tả trong trang chi tiết sản phẩm)
 • Javascript bundling and minification: kết hợp các file javascript làm một và làm tối ưu dung lượng của chúng. Chức năng này cần nhiều tài nguyên Server hơn, không nên áp dụng với các hosting chia sẻ (shared hosting.)
 • CSS bundling and minification: kết hợp các file css làm một và tối ưu hóa chúng. Đừng bật tính năng này nếu chạy nopCommerce trong IIS Virtual directory. Chức năng này cần nhiều tài nguyên Server hơn, không nên áp dụng với các hosting chia sẻ (shared hosting.)
 • WWW prefix requirement: chọn kiểu tiền tố tên miền URL trang cửa hàng. Ví dụ tên miền http://yourstore.com/ được chuyển tự động về http://www.yourstore.com/
  • Doesn't matter: nếu bạn không quan tâm về vấn đề này
  • Pages should have WWW prefix: trang có tiền tố WWW
  • Pages should not have WWW prefix: trang không có tiền tố WWW
 • Convert non-western chars: chuyển đổi các ký tự sang không dấu trong các URL của cửa hàng. Vd: chuyển ký tự é sang e
 • Enable canonical URLs: cho phép chuyển đổi URL thành Canonical URL để xác định hai URL với cú pháp khác nhau có dẫn tới một trang có nội dung giống nhau không.
 • Twitter META tags: tạo Meta tag twitter trên trang chi tiết sản phẩm
 • Open Graph META tags: tạo open graph meta tag trên trang chi tiết sản phẩm
 • Custom <head> tag: tùy chỉnh thêm các tag trong thẻ head
^