Vào thẳng nội dung

Thiết lập cơ bản#

Thiết lập cửa hàng#

Mặc định sau khi cài đặt nopCommerce, chỉ có một cửa hàng được tạo, và bạn cần thiết lập như bên dưới

Truy cập ConfigurationStores

thiết lập store nopcommerce

Nhấn Edit để thiết lập

cửa hàng nopcommerce

Trong đó:

 • Store name: tên cửa hàng
 • Store URL: địa chỉ trang web cửa hàng
 • SSL enabled: bật tắt SSL, bạn cần cài đặt chứng chỉ SSL trên server trước khi sử dụng tùy chọn này. Nếu không bạn sẽ không thể truy cập trang web cho đến khi sửa lại thủ công trong database Store
 • HOST values: danh sách các giá trị HTTP_HOST (ví dụ: yourstore.com, www.yourstore.com). Mục này chỉ yêu cầu khi bạn sử dụng multi-store.
 • Default language: Có thể để trống, và khi đó mục ngôn ngữ đầu tiên sẽ được ưu tiên sử dụng
 • Company name: Tên công ty
 • Company address: Địa chỉ công ty
 • Company phone number: Số điện thoại công ty
 • Company VAT: VAT công ty (thường dùng ở EU)

Thiết lập đa gian hàng (multi-store)#

nopCommerce cho phép bạn chạy đa gian hàng (multi-store) sử dụng một giao diện chung từ một bản cài đặt nopCommerce duy nhất.

Điều này cho phép bạn đặt nhiều hơn một trang gian hàng với các tên miền khác nhau, nhưng vẫn quản lý trên một giao diện admin duy nhất. Từ đây bạn cũng có thể chia sẻ dữ liệu danh mục (catalog) giữa các store với nhau, có một sản phẩm trong nhiều store, và khách hàng có thể đăng nhập vào các store này với cùng một tài khoản.

Để thiết lập, truy cập ConfigurationStores và nhấn Add new

Ví dụ muốn thiết lập 2 gian hàng gồm:

 1. Upload và cài đặt nopCommerce ở trang www.store1.com. Đây chỉ là nơi đặt các tập tin và nopCommerce và DLL
 2. Thiết lập để www.store2.com chuyển tiếp (forward chứ không phải redirect) tất cả yêu cầu về www.store1.com. Thực hiện việc này bằng các bản ghi CNAME, bước này rất quan trọng.
 3. Trên trang điều khiển www.store1.com, thiết lập domain alias cho www.store2.com. Bước này có thể phức tạp đối với một số người dùng (yêu cầu quản trị viên của bạn thực hiện bước này nếu bạn có vấn đề)

Sau khi hoàn tất các bước trên, khi truy cập www.store2.com, nội dung của www.store1.com sẽ được hiển thị. Bước tiếp theo là thiết lập đa gian hàng trên trang quản trị của nopCommerce; bạn có thể bắt đầu upload nội dung cho cả 2 gian hàng.


Thiết lập trên Plesk

Khi www.store2.com được redirect tới www.store1.com, web server Plesk không biết cách để hiển thị www.store2.com, vì nó sử dụng Name-Based Virtual Hosting. Vì vậy bạn phải tạo một domain alias cho www.store2.com như mô tả bên dưới:

 • Đăng nhập trang quản trị tên miền www.store1.com.
 • Ở tab Websites & Domains, chọn Add New Domain Alias
 • Nhập alias đầy đủ, ví dụ: store2.com
 • Đảm bảo tùy chọn Web service được chọn
 • Chọn Mail service nếu bạn muốn email từ www.store2.com được redirect theo cách tương tự.
 • Chắc chắn mục Synchronize DNS zone with the primary domain đã bỏ chọn.

Một khi cài đặt và thiết lập hoàn tất, bạn có thể quản lý gian hàng từ trang admin của nopCommerce. Vào ConfigurationStores, nhấn Edit gian hàng bạn muốn thiết lập:

thiết lập đa multi-store trên nopcommerce

Mặc định chỉ một gian hàng được tạo

 • Store name: tên gian hàng
 • Store URL: URL gian hàng
 • SSL enabled: bật bảo mật SSL. SSL (Secure Sockets Layer) là công nghệ bảo mật tiêu chuẩn để thiết lập một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được truyền giữa máy chủ web và trình duyệt một cách riêng tư và trọn vẹn. SSL là một chuẩn công nghiệp và được sử dụng bởi hàng triệu trang web để bảo vệ các giao dịch trực tuyến của họ với khách hàng. Kích hoạt tùy chọn này chỉ khi nào bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL trên máy chủ của bạn. Nếu không, bạn sẽ không thể truy cập trang web của mình và sẽ phải chỉnh sửa bản ghi thủ công trong database của bạn ([Store] table).
 • HOST values: là danh sách các giá trị HTTP_HOST của gian hàng (ví dụ: store1.com, www.store1.com). Chỉ điền mục này khi bạn sử dụng giải pháp đa gian hàng và dùng nó để xác định gian hàng hiện tại. Mục này cho phép phân biệt các yêu cầu tới các URL khác nhau và xác định gian hàng hiện tại
 • Default language: chọn ngôn ngữ mặc định cho gian hàng
 • Company name: tên công ty
 • Company address: địa chỉ công ty
 • Company phone number: số điện thoại
 • Company VAT: số VAT của công ty (sử dụng ở EU)

store trong nopcommerce

Để thêm gian hàng khác, nhấn nút Add new và thiết lập giống như trên

Sau khi thiết lập, bạn sẽ có 2 gian hàng trong cùng một bản cài đặt như sau:

Chú ý: Giải pháp đa gian hàng (phân biệt các gian hàng bằng HTTP_HOST) không làm việc với trang web ở virtual directory trên cùng tên miền

Ví dụ, bạn không thể có một gian hàng http://www.site.com/store1 và gian hàng http://www.site.com/store2, vì giá trị HTTP_HOST cho cả hai trang này giống nhau (www.site.com)

Tạo các thực thể riêng cho mỗi gian hàng:

Một khi gian hàng được cài đặt và thiết lập, bạn có thể định nghĩa các thực thể cho mỗi gian hàng, Được xác định ở phần Store của mỗi trang chi tiết như sau: Sản phẩm, Danh mục, Nhà sản xuất, Ngôn ngữ, Tiền tệ, Mẫu tin nhắn, Blog, Tin tức, Chủ đề

Ví dụ trang chi tiết chỉnh sửa sản phẩm, chọn gian hàng ở Limited to stores

trang chi tiết chỉnh sửa sản phẩm nopCommerce

Giao diện khác nhau cũng có thể thiết lập cho các gian hàng khác nhau

Ngoài ra bạn có thể ghi đè các thiết lập trên mỗi gian hàng

Quốc gia#

Thiết lập quốc gia, truy cập ConfigurationCountries

quốc gia nopcommerce

Mặc định, tất cả quốc gia được có sẵn, bạn có thể đăng hoặc bỏ đăng bất kỳ quốc gia nào

Thêm quốc gia mới#

Mặc định tất cả quốc gia đều có sẵn, để thêm một quốc gia mới thủ công, nhấn Add new, nhập các thông tin gồm:

việt nam nopcommerce

 • Name: tên quốc gia
 • Allows registration: cho phép khách hàng chọn quốc gia khi đăng ký tài khoản. Mặc định tất cả quốc gia được bật. Nếu bạn muốn giới hạn một số quốc gia từ trang đăng ký, hủy kích hoạt các quốc gia bạn muốn.
 • Allows billing: cho phép khách hàng ở quốc gia này thanh toán
 • Allows shipping: cho phép giao hàng ở quốc gia này
 • Two letter ISO code: mã quốc gia 2 ký tự.
 • Three letter ISO code: mã quốc gia 3 ký tự.
 • Numeric letter ISO code: mã số của quốc gia

  Xem thêm về mã số quốc gia, 2 ký tự và 3 ký tự ở đây: ISO Alpha-2, Alpha-3, and Numeric Country Codes

 • Subject to VAT: cho biết khách hàng ở quốc gia này bị tính phí VAT của EU (Thuế giá trị gia tăng của Liên minh Châu Âu)

 • Published: Kích hoạt quốc gia này
 • Nhấn Save để lưu lại

Thêm bang và tỉnh#

Bạn có thể nhập/xuất các tỉnh thành của các quốc gia bằng cách sử dụng nút Import states from CSV hoặc Export states from CSV.

Note

Định dạng file import phải giống với file export

Chọn quốc gia muốn chỉnh sửa, nhấn Edit, mở tab State and Provinces

1
> Mặc đỉnh chỉ có các bang của nước Mỹ được thêm vào sẵn

tỉnh thành việt nam nopcommerce

Ấn Add a new state/province, thêm các thông tin tỉnh thành vào.

nopcommerce việt nam

 • Name: tên của bang hoặc tỉnh
 • Abbreviation: tên viết tắt
 • Published: Kích hoạt bang hoặc tỉnh này
 • Display order: thứ tự hiển thị bang hoặc tỉnh. Số 1 sẽ nằm trên đầu danh sách.
 • Nhấn Save để lưu lại

Ngôn ngữ#

Trong nopCommerce, bạn có thể cài nhiều ngôn ngữ, nhưng khách hàng sẽ chỉ thấy dữ liệu mà được định nghĩa trong ngôn ngữ họ chọn.

Mặc định, chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh được cài sẵn

ngôn ngữ nopcommerce

Chú ý

Bạn có thể tải thêm các gói ngôn ngữ khác từ trang Marketplace

Thêm ngôn ngữ mới cho nopCommerce

Để thêm một ngôn ngữ mới, nhấn Add new, bổ sung những thông tin gồm:

language nopcommerce

 • Name: Tên ngôn ngữ
 • Language culture: mã ngôn ngữ (Tiếng việt là vi-VN)
 • Unique SEO code: 2 ký tự mã SEO cho ngôn ngữ, được sử dụng để tạo URL như http://www.yourstore.com/vi/ khi bạn có sử dụng nhiều ngôn ngữ cho cửa hàng.

  Chú ý: Cần phải bật tùy chọn “SEO friendly URLs with multiple languages” trong ConfigurationSettingsGeneral Settings → tab Localization settings

 • Flag image file name: nhập tên file ảnh lá cờ quốc gia. Ảnh được lưu ở thư mục .../images/flags. Bạn có thể chọn một ảnh lá cờ từ danh sách định sẵn, nhấn nút Show để xem chi tiết.

 • Right-to-Left (RTL): bật hỗ trợ ngôn ngữ đọc từ phải-sang-trái (ví dụ ngôn ngữ Arabic, Hebrew, ...). Lưu ý: theme hiện tại của bạn cũng phải hỗ trợ RTL (CSS riêng biệt). Điều này chỉ ảnh hưởng đến trang cửa hàng công cộng.
 • Default currency: Chọn tiền tệ mặc định sử dụng cho ngôn ngữ này.
 • Limited to stores option: cho phép thiết lập ngôn ngữ này chỉ cho một store chỉ định, hoặc để trống để không sử dụng tùy chọn này.
 • Publish: Xuất bản ngôn ngữ này trên trang cửa hàng của bạn
 • Display order: Thứ tự ngôn ngữ
 • Nhấn Save để lưu lại

Sau khi thêm một ngôn ngữ mới, nút Import ResourcesExport Resources sang file XML sẽ xuất hiện để bạn nhập và xuất tất cả tài nguyên cho ngôn ngữ mới

Thiết lập bảo mật#

Truy cập ConfigurationSettingsGeneral Settings, tìm đoạn phần thiết lập bảo mật như hình bên dưới

thiết lập bảo mật nopcommerce

Các tùy chọn bao gồm:

 • IP addresses: nhập địa chỉ IP bạn cho phép truy cập trang quản trị. Để trống để bỏ giới hạn này. Dùng dấu phẩy để phân cách các IP với nhau (ví dụ: 127.0.0.10, 232.18.204.16)
 • Force SSL: bắt buộc sử dụng SSL cho toàn bộ trang web, sử dụng tùy chọn này khi bạn có chứng chỉ SSL có trang web.
 • Enable XSRF protection for admin area: Bật bảo vệ khỏi tấn công XSRF cho trang cửa hàng khu vực admin
 • Enable XSRF protection for public store: Bật bảo vệ khỏi tấn công XSRF cho trang cửa hàng công cộng.
 • Enable honeypot: trong thuật ngữ máy tính. honeypot là một cái bẫy để phát hiện, làm lệch hướng, hoặc theo một cách nào đó, chống lại những nỗ lực sử dụng trái phép thông tin hệ thống.
 • Encryption private key: nhập khóa mã hóa riêng dùng để lưu các dữ liệu nhạy cảm. Nhấn Change để thay đổi khóa này bất cứ lúc nào. Tất cả dữ liệu nhạy cảm được mã hóa sử dụng khóa riêng này

Khuyên nên sao lưu database trước khi bạn thay đổi khóa bảo mật. Dữ liệu nhạy cảm bao gồm tất các thông tin về thẻ tín dụng (chỉ khi thông tin thẻ tín dụng được lưu trong database của cửa hàng)

Bật CAPTCHA, cần nhập khóa public keyprivate key, bạn có thể tùy chọn hiện Captcha ở: trang đăng nhập, trang đăng ký, trang liên hệ, trang gửi email danh sách yêu thích tới bạn bè, trang gửi email sản phẩm tới bạn bè.

recaptcha trong nopcommerce

Thiết lập PDF#

Khi cửa hàng đã đi vào hoạt động, có thể bạn muốn tạo tự động các file PDF như: hóa đơn, hợp đồng.

Để thiết lập PDF, truy cập ConfigurationSettingsGeneral Settings, tìm đoạn PDF

thiết lập pdf trong nopcommerce

Trong đó:

 • PDF logo area: Sử dụng một ảnh nhỏ logo cửa hàng muốn trình bày trong file PDF hóa đơn đặt hàng.
 • Invoice footer text (left column): Chữ muốn hiển thị bên dưới góc trái của hóa đơn.
 • Invoice footer text (right column): Chữ muốn hiển thị bên dưới góc phải của hóa đơn.
 • Use Letter page size: Chọn bật kích thước trang PDF định dạng Letter, hoặc tắt để sử dụng kích thước A4.
 • Disable PDF invoices for pending orders: Bật nếu bạn không muốn khách hàng in hóa đơn PDF cho các đơn hàng đang trong trạng thái chờ.
^