Vào thẳng nội dung

Thiết lập danh mục#

Các thiết lập danh mục gồm tùy chọn bật sắp xếp sản phẩm, thay đổi chế độ xem, so sánh sản phẩm,..

Đê thiết lập, truy cập ConfigurationSettingsCatalog Settings.

Bao gồm các tùy chọn tìm kiếm ở trang cửa hàng: gợi tý từ khi nhập, hiện ảnh thu nhỏ sản phẩm trong ô tìm kiếm...

Catalog search nopcommerce

 • Search autocomplete enabled: bật gợi ý hoàn thành (autocomplete) tên sản phẩm khi tìm kiếm. Sau khi bật sẽ có thêm 2 tùy chọn thiết lập gồm:

  search autocomplete nopcommerce

  • Number of 'autocomplete' products to display: số lượng sản phẩm autocomplete muốn hiển thị khi tìm kiếm
  • Show product images in autocomplete box: hiện ảnh sản phẩm trên hộp thoại tìm kiếm autocomplete
 • Search term minimum length: số ký tự tối thiểu để tìm kiếm.

 • Search page. Allow customers to select page size: cho phép khách hàng chon kích cỡ hiển thị kết quả tìm kiếm trên trang từ danh sách định nghĩa sẵn.
 • Search page. Page size options (comma separated): nhập danh sách các tùy chọn kích cỡ trang (phân cách bằng dấu phẩy), hoặc nhập số sản phẩm muốn hiển trị trong mỗi trang kết quả tìm kiếm. Số đầu tiên là kích cỡ trang mặc định khi xem.

Phần Product reviews#

Quản lý các đánh giá sản phẩm của khách hàng

product reviews nopcommerce

 • Product reviews must be approved: các đánh giá sản phẩm phải được duyệt bởi admin trước khi xuất hiện trên cửa hàng
 • Allow anonymous users to write product reviews: cho phép khách chưa đăng ký viết đánh giá sản phẩm.
 • Product review possible only after product purchasing:
 • Notify about new product reviews: thông báo chủ cửa hàng khi có đánh giá sản phẩm được viết.
 • Reviews per store: cho phép hiển thị chỉ những đánh giá của gian hàng hiện tại (trên trang chi tiết sản phẩm). Bỏ chọn thiết lập này nếu bạn muốn khách hàng thấy các bài đánh giá sản phẩm của tất cả gian hàng.
 • Show product reviews tab on 'My account' page: cho phép khách hàng xem các bài đánh giá của họ trên trang tài khoản ở tab đánh giá sản phẩm.
 • Product reviews page size: tùy chọn số lượng các bài đánh giá hiển thị trên một trang

Phần Performance#

Các thiết lập giúp cải thiện hiệu suất trang cửa hàng.

performance nopcommerce

 • Ignore ACL rules (sitewide): Tắt các quy tắc ACL đã cấu hình.
 • Ignore "limit per store" rules (sitewide): bỏ qua giới hạn áp dụng với gian hàng đã được thiết lập. Nên bật tính năng này nếu chỉ có một gian hàng hoặc không áp dụng giới hạn với các gian hàng.
 • Ignore discounts (sitewide): Bỏ qua các giảm giá.
 • Ignore featured products (sitewide): bỏ qua các sản phẩm nổi bật.
 • Cache product prices: Bật bộ nhớ cache cho giá sản phẩm. Không nên bật tính năng này nếu đang sử dụng các giảm giá phức tạp, các quy tắc yêu cầu để được giảm giá, hoặc mã coupon.

Phần Share#

share nopcomemrce

 • Show a share button: Hiển thị nút chia sẻ trên trang chi tiết sản phẩm
 • Share button code: Nội dung mã nút chia sẻ. Mặc định code nút chia sẻ sử dụng dịch vụ AddThis

  addthis share nopcommerce

 • 'Email a friend' enabled: cho phép khách hàng đăng ký gửi email về sản phẩm tới một email người bạn.

  • Allow anonymous users to email a friend: cho phép khách chưa đăng ký gửi email sản phẩm tới một người bạn.

Phần Compare products#

Các thiết lập này cho phép khách hàng so sánh các sản phẩm với nhau dựa trên các đặc điểm và giá sản phẩm.

so sánh sản phẩm nopcommerce

 • 'Compare Products' enabled: cho phép so sánh sản phẩm
 • Include short description in compare products: bao gồm mô tả ngắn trong trang so sánh.
 • Include full description in compare products: bao gồm mô tả đầy đủ trong trang so sánh.

Phần Additional sections#

Các thiết lập bổ sung

additional section

 • Show best sellers on home page: hiển thị sản phẩm bán chạy trên trang chủ.
 • 'Products also purchased' enabled: kích hoạt hiển thị các sản phẩm đã mua. Xuất hiện thêm tùy chọn bên dưới.
  • Number of also purchased products to display: số lượng sản phẩm đã mua muốn hiển thị.
 • 'Recently viewed products' enabled: kích hoạt hiển thị sản phẩm đã xem. Xuất hiện tùy chọn bên dưới.
  • Number of 'Recently viewed products': tùy chọn số lượngsản phẩm đã xem muốn hiển thị.
 • 'New products' page enabled: kích hoạt trang sản phẩm mới.
  • Number of products on 'New products' page: tùy chọn số lượng sản phẩm hiển thị trên trang sản phẩm mới.

Phần Product fields#

product field

 • Show SKU on product details page: hiện mã SKU trên trang chi tiết sản phẩm
 • Show SKU on catalog pages: hiện mã SKU trên trang danh mục
 • Show GTIN: hiện mã GTIN
 • Show manufacturer part number: hiện mã số sản phẩm của nhà sản xuất (Part number hay P/N)

Phần Product page#

Các thiết lập liên quan đến trang sản phẩm

product page nopcommerce

 • Show "free shipping" icon: hiện biểu tượng free shipping (giao hàng miễn phí)
 • Allow viewing of unpublished product details page: cho phép xem trang sản phẩm chưa được đăng.
 • Discontinued message for unpublished products: thiển thị thông báo a product has been discontinued (sản phẩm đã ngừng bán) khi khách hàng xem các sản phẩm chưa được đăng.

Phần Catalog pages#

Các thiết lập liên quan đến trang danh mục

catalog page nopcommerce

 • Allow view mode changing: cho phép thay đổi chế độ xem trên trang danh mục và nhà sản xuất
 • Include products from subcategories: bao gồm các sản phẩm từ các danh mục con khi xem trang danh mục.
 • Show the number of distinct products besides each category: hiện thị số sản lượng các sản phẩm khác nhau bên cạnh mỗi danh mục tại thanh điều hướng danh mục bên trái của trang cửa hàng.
  • Include subcategories (number of distinct products): bao gồm cả các danh mục con (số lượng các sản phẩm khác nhau)
 • Category breadcrumb enabled: kích hoạt sử dụng breadcrumb danh mục
 • Number of manufacturers to display: hiện thị số lượng nhà sản xuất hiện trên thanh điều hướng nhà sản xuất bên trái.

Phần Tags#

tag nopcommerce

 • Number of product tags (cloud): số lượng tag sản phẩm hiển thị trên tag cloud
 • Allow customers to select 'Products by tag' page size: cho phép khách hàng kích cỡ trang Product by tag
 • 'Products by tag' Page Size options (comma separated): tùy chọn các cỡ trang Products by tag (phân cách bởi dấu ,)

Phần Tax#

tax nopcommerce

Tùy chọn hiển thị thông tin về thuế, vận chuyển ở footer (chân trang web), trang chi tiết sản phẩm, trang danh mục, giỏ hàng, danh sách yêu thích, trang đặt hàng.

Phần Export/Import#

export import nopcommerce

Export/Import products with attributes: chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bao gồm thuộc tính sản phẩm khi xuất/nhập sản phẩm

Phần Product sorting#

product sorting nopcommerce

Allow product sorting: cho phép sắp xếp sản phẩm trên các trang danh mục và trang nhà sản xuất. Bạn có thể kích hoạt/vô hiệu hóa các tùy chọn sắp xếp hoặc thay đổi vị trí các tùy chọn này.

Các tùy chọn sắp xếp bao gồm:

 • Position: vị trí
 • Name: A to Z: tên (từ A đến Z)
 • Name: Z to A: tên (từ Z đến A)
 • Price: Low to High: giá (thấp đến cao)
 • Price: High to Low: giá (cao đến thấp)
 • Created on: ngày tạo

XEM THÊM:

^