Vào thẳng nội dung

Thiết lập khách hàng#

Phần này mô tả về các thiết lập khách hàng trong nopCommerce như: gán vai trò, tạo nhóm, chỉnh sửa khách hàng.

Khách hàng trong nopCommerce là tất cả người dùng hiện diện trên trang web của bạn

Khách hàng có thể có những quyền khác nhau và truy cập 1 khu vực nhất định trong trang admin của nopCommerce.

Thiết lập khách hàng#

Các thiết lập khách hàng bao gồm: cho phép khách hàng upload avatar, hiện vị trí, định dạng tên, ngày tham gia...

Để thiêt lập khách hàng, vào ConfigurationSettingsCustomer Settings. Lúc này sẽ có 3 tab bao gồm:

 • Customer Settings: chứa các thiết lập chung về khách hàng
 • Customer Form Fields: chứa các trường (field) được sử dụng trong mẫu đăng ký thành viên.
 • Address Form Fields: chứa các trường chi tiết về địa chỉ khách hàng trong quá trình thanh toán.

thiết lập khách hàng nopcommerce

Thiết lập chung (Customer Settings)#

Các thiết lập chung về khách hàng trong tab Customer Settings như sau:

^^Ở phần Common^^

 • Registration method: chọn cách thức đăng ký bao gồm
  • Standard: cho phép người dùng đăng ký, không cần xác nhận
  • Email Validation: tài khoản đăng ký cần xác nhận email.
  • Admin Approval: tài khoản đăng ký yêu cầu chấp thuận từ Admin
  • Disabled: không cho phép đăng ký
 • Notify about new customer registration: thông báo email cho chủ cửa hàng mỗi khi có khách hàng mới đăng ký.
 • Require registration for downloadable products: yêu cầu đăng ký để mua sản phẩm có thể tải về (downloadable products)

^^Ở phần Password and security (mật khẩu và bảo mật)^^

 • Password minimum length: thiết lập độ dài tối thiểu cho mật khẩu
 • Unduplicated passwords number: số lần mật khẩu phải không trùng với các lần thay đổi trước. Đặt 0 tắt.
 • Default Password format: chọn định dạng lưu trữ mật khẩu mặc định (Clear, Hashed hoặc Encrypted).

  Việc thay đổi định dạng mật khẩu này chỉ áp dụng với các khách hàng đăng ký mới

 • Password lifetime: nhập số ngày mật khẩu hết hạn.

 • Password recovery link.Days valid: nhập số ngày liên kết phục hồi mật khẩu còn hiệu lực. Đặt 0 nếu bạn không muốn liên kết phục hổi mật khẩu này hết hạn.
 • Maximum login failures: số lần đăng nhập thất bại, đặt 0 để tắt tính năng này.
 • Lockout time: nhập thời gian (phút) khóa người dùng khi đăng nhập thất bại.
 • Force entering email twice: yêu cầu khách hàng nhập địa chỉ email 2 lần trong quá trình đăng ký tài khoản.

^^Ở phần Account^^

tài khoản nopcommerce

 • 'Usernames' enabled: cho phép sử dụng username để đăng nhập và đăng ký thay vì email. Khi bật tính năng này, có 2 tùy chọn bao gồm:
  • Allow customers to change their usernames: cho phép khách hàng thay đổi username
  • Allow customers to check the availability of usernames: cho phép khách hàng kiểm tra username có sẵn hay không. Lúc này ở trang tài khoản có thêm nút Check Availability.

thông tin tài khoản nopcommerce

 • Customer name format: chọn định dạng tên hiển thị khách hàng, khi đó tên khách hàng sẽ xuất hiện trên các bình luận tin tức, blog, forum...
  • Show Emails: hiện email
  • Show Usernames: hiện username
  • Show Full Names: hiện tên đầy đủ
  • Show First Name: hiện tên đầu tiên
 • Allow customers to upload avatars: cho phép upload sử dụng avatar riêng, lúc này sẽ có thêm tùy chọn Default avatar enabled để hiển thị avatar mặc định.
 • Hide ‘Downloadable products’ tab: ẩn tab Downloadable products (sản phẩm tải về)
 • Hide 'Back in stock subscriptions' tab: ẩn tab "thông báo khi có hàng"
 • Hide newsletter box: ẩn hộp thoại nhận bản tin (newsletter) cửa hàng
 • Newsletter box.Allow to unsubscribe: hiển thị tùy chọn unsubscribe (bỏ theo dõi) trong hộp thoại newsletter ở trên
 • Store last visited page: lưu trang truy cập lần cuối của khách hàng. Bạn có thể xem các trang này ở mục CustomersOnline customers. Tắt tính năng này sẽ cải tiến hiệu năng trang web.

^^Ở phần Profile^^

 • Allow viewing of customer profiles: cho phép xem hồ sơ khách hàng khác
 • Show customers location: hiển thị vị trí khách hàng
 • Show customers join date: hiển thị ngày tham gia

hồ sơ khách hàng nopcommerce

^^Ở phần Time zone (múi giờ)^^

 • Allow customers to select time zone: cho phép khách hàng chọn múi giờ ở trang tài khoản. Ngược lại múi giờ mặc định được dùng.
 • Default store time zone: chọn múi giờ mặc định cửa hàng. Chú ý: thời gian theo múi giờ tự động hiển thị.

^^Ở phần External authentication (xác thực mở rộng)^^

Chọn External authentication.Auto register enable nếu bạn muốn cho phép khách hàng sử dụng các phương thức xác thức mở rộng để tự động đăng ký tài khoản, như thông qua Facebook hoặc Twitter.

Thiết lập mẫu đăng ký (Customer form fields)#

Thiết lập các trường lúc đăng ký tài khoản nopCommerce trong tab Customer Settings như sau:

thiết lập đăng ký tài khoản nopcommerce

 • ‘Gender’ enabled: thêm trường giới tính
 • ‘Date of Birth’ enabled: thêm trường ngày sinh và khi bật sẽ có thêm thiết lập độ tuổi tối thiểu cho phép (minimum allowed age)
 • ‘Company’ enabled: thêm trường công ty
 • ‘Street address’ enabled: thêm trường địa chỉ
 • ‘Street address 2’ enabled: thêm trường địa chỉ 2
 • ‘Zip/postal code’ enabled: thêm trường mã zip/bưu chính
 • ‘City’ enabled: thêm trường thành phố
 • ‘Country’ enabled: thêm trường quốc gia
 • ‘State/province’ enabled: thêm trường bang/tỉnh
 • ‘Phone number’ enabled: thêm trường số điện thoại
 • ‘Fax number’ enabled: thêm trường số fax
 • Accept Privacy policy enabled: yêu cầu khách hàng chấp nhận chính sách riêng tư trong quá trình đăng ký
 • ‘Newsletter’ enabled: cho phép khách hàng chọn theo dõi bản tin, khi bật tùy chọn này, mặc định theo dõi bản tin sẽ được bật cho khách hàng đăng ký tài khoản.

Chú ý:

Nếu các trường mặc định không đáp ứng được yêu cầu của bạn, bạn có thể quản lý các thuộc tính khách hàng (customer attribute) bổ sung khác ở phần Custom customer attributes bên dưới. Thuộc tính khách hàng được tạo tương tự như thuộc tính thanh toán (checkout attribute). Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo vào thuộc tính thanh toán"

Custom customer attributes

 • Cuối cùng Save lại

Thiết lập địa chỉ (Address Form Fields)#

Bạn có thể quản lý các trường địa chỉ trong quá trình đăng ký, chọn trường muốn có và bắt buộc hay không ở tab Address Form Fields. Xem chi tiết hình dưới:

address attributes nopcommerce

Ở phần Custom address attributes bên dưới cùng của tab Address Form Fields, bạn có thể tùy chỉnh thêm các trường địa chỉ mới.

Vai trò khách hàng#

Vai trò khách hàng (customer role) trong nopCommerce cho phép bạn tạo các nhóm người dùng trên trang cửa hàng. Bạn có thể tạo nhiều nhóm (group) khác nhau như: ban quản trị, người mua, nhà cung cấp... Bạn cũng có thể cấp một số quyền nhất định cho những nhóm này như: giá khuyến mãi và các trang thái đặc biệt khác (như miễn thuế, miễn phí vận chuyển...) thông qua công cụ ACL

Để thêm vai trò khách hàng, vào CustomersCustomer Roles

customer role nopcommerce

Nhấn Add new, điền các thông tin như sau:

thêm vai trò khách hàng nopcommerce

 • Name: tên vai trò
 • System Name: tên hệ thống của vai trò khách hàng
 • Free shipping: miễn phí vận chuyển với vai trò này
 • Tax exempt: miễn thuế vai trò này
 • Is system role: hiện thông tin đây có phải là vai trò của hệ thống không. Vai trò này được định nghĩa sẵn và không thể sửa.
 • Purchased with product: Nhấn Choose product để chọn một sản phẩm đặc biệt. Một khách hàng sẽ được thêm vào vai trò này ngay khi sản phẩm bạn chọn được mua (đã thanh toán). Chú ý trong trường hợp hoàn trả hoặc hủy bỏ đơn hàng, bạn phải thủ công xóa khách hàng khỏi vai trò này.
 • Nhấn Save để lưu lại

Để sử vai trò khách hàng, nhấn Edit bên cạnh mỗi vai trò.

Danh sách điều khiển truy cập (ACL)#

Danh sách điều khiển truy cập (ACL - Access Control List) giới hạn hoặc cấp quyền người dùng truy cập một khu vực nhất định trên trang web. Danh sách này được quản lý bởi administrator. Vì vậy, người dùng phải có quyền quản trị để có thể truy cập nó. Danh sách truy cập có những đặc tính sau:

 • Danh sách điều khiển truy cập (ACL) được dựa trên vai trò, ví dụ: vai trò quản lý như Quản trị cấp cao, quản lý nội dung...Danh sách vai trò này có thể được quản lý trong CustomersCustomer Roles
 • Danh sách ACLtrình bày trong khu vực quản trị. Hãy chắc chắn, người dùng phải là một quản trị viên để truy cập ACL
 • Các hành động quản trị được định nghĩa sẵn bao gồm: quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng...

Để quản lý danh sách ACL, vào ConfigurationAccess Control List

Access control list

Chọn các vai trò yêu cầu tương ứng với những hành động khách hàng. Các vai trò đã chọn sẽ có quyền truy cập vào những hành động đã chọn tương ứng.

Ví dụ

Chúng ta cần một vai trò gọi là Content Manager. Content Manager phải có quyền truy cập vào sản phẩm mới và quản lý nhà sản xuất, chỉnh sửa đánh giá trên trang web, blog, chiến dịch, và không có quyền truy cập giỏ hàng.

 1. Tạo vai trò khách hàng gọi là Content Manager trong phần Customer Roles (CustomersCustomer Roles)
 2. Trong danh sách ACL, chọn những quyền sau: Access admin area, Admin area. Manage Blog, Admin area. Manage Campaigns, Admin area. Manage Forums, Admin area. Manage News, Admin area. Manage Newsletter Subscribers, Public store. Allow navigation, Public store. Display Prices
 3. Nhấn Save để lưu lại

Nhà cung cấp (vendor)#

Nhà cung cấp (vendor) là một danh mục khách hàng đặc biệt được xem xét riêng biệt

nopCommerce có các công cụ hỗ trợ nhiều nhà cung cấp (multi-vendor) và dropshipping cho phép bạn bán online mà không cần phải có kho hàng hoặc vận chuyển hàng. Lúc này, mỗi sản phẩm được gán tới một nhà cung cấp cụ thể (bao gồm địa chỉ email) trên cửa hàng.

Khi một đơn hàng được đặt, một email sẽ được gửi tới nhà cung cấp của sản phẩm đó. Nội dung email bao gồm cá thông tin về sản phẩm, số lượng... Nhà cung cấp sẽ vận chuyển những mặt hàng này tới khách hàng dưới danh nghĩa chủ cửa hàng, là người sẽ thanh toán lại cho các nhà cung cấp vào cuối tháng.

Sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp độc lập xuất hiện trong danh mục sản phẩm phổ biến và khách truy cập có thể mua sắm tại tại trang cửa hàng này ngay cả khi sản phẩm của bạn được cung cấp bởi hàng trăm nhà cung cấp khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.

Mỗi nhà cung cấp có thể được cấp quyền truy cập vào trang quản trị viên để quản lý sản phẩm của họ, xem lại báo cáo bán hàng và đơn hàng chi tiết về sản phẩm của họ. Các nhà cung cấp không thể nhìn thấy các hoạt động của nhau.

Tiền được chuyển vào tài khoản quản trị cửa hàng, sau đó phân phối các khoản tiền theo cách thủ công cho các nhà cung cấp dựa trên lịch sử đơn hàng được theo dõi và quản lý riêng biệt cho từng nhà cung cấp. Theo cách này, khách hàng chỉ thấy một khoản khí từ công ty chính

Tiến hành theo các bước sau để thiết lập và cung cấp hồ sơ nhà cung cấp có quyền truy cập trang quản trị của nhà cung cấp.

Thiết lập tài khoản nhà cung cấp#

Vào CustomersVendors

vendor nopcommerce

Nhấn Add new

thêm nhà cung cấp nopcommerce

Ở tab Vendor info, nhập các thông tin chi tiết về nhà cung cấp:

 • Name: tên nhà cung cấp
 • Description: Mô tả về nhà cung cấp
 • Vendor's Email: email nhà cung cấp, thông báo "đơn hàng được đặt" sẽ được gửi tới email này.

  Chú ý: Mẫu tin nhắn tùy chỉnh mặc định bị tắt, bạn có thể thay đổi nó trong phần Mẫu tin nhắn

 • Admin comment: tùy chọn bình luận hoặc thông tin của admin, mục đích sử dụng nội bộ.

 • Allow customers to select page size: cho phép khách hàng chọn kích cỡ trang từ danh sách định nghĩa sẵn.
 • Page Size: tùy chọn kích cỡ trang (phân cách bằng dấu phẩy)
 • Active: Kích hoạt nhà cung cấp

Trên tab SEO, xác định các thông số SEO sau:

SEO vendor nopcommerce

 • Meta keywords: danh sách các từ khóa ngắn gọn, đầy đủ về các chủ đề quan trọng của trang nhà cung cấp, có dạng như sau:

  1
  <meta name="keywords" content="keyword, keyword, keyword phrase, etc."> 
  
 • Meta description: mô tả của nhà cung cấp: ngắn gọn và tóm tắt đầy đủ nội dung của trang, có dạng như sau:

  1
  <meta name="description" content="Brief description of the contents of your page"> 
  
 • Meta title: tiêu đề của trang, được chèn vào phần header của trang web, có dạng như sau:

  1
  2
  3
  <head>
  <title> Creating Title Tags for Search Engine Optimization & Web Usability </title>
  </head>
  
 • Search engine friendly page name: tên của trang được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm như google. Nếu để trống, URL trang nhà cung cấp sẽ lấy từ tên của nhà cung cấp đó, nếu nhập custom-seo-page-name thì url sẽ là: http://www.yourstore.com/custom-seo-page-name

Gán nhà cung cấp vào một hồ sơ khách hàng#

Bước này là tùy chọn và chỉ yêu cầu nếu bạn muốn nhà cung cấp của bạn có thể đăng nhập trang quản trị riêng để quản lý sản phẩm, đơn hàng... của họ.

Nếu bạn không muốn nhà cung cấp truy cập trang quản trị, bỏ qua bước này để cho phép chủ cửa hàng quản lý tất cả thông qua ánh xạ (mapping) nhà cung cấp.

Để đăng ký một nhà cung cấp:

Vào CustomersCustomers

custommer nopcommerce

Nhấn Edit bên cạnh hồ sơ khách hàng muốn gán vào một nhà cung cấp

Trên tab Customer Info:

 • Manager of Vendor: chọn hồ sơ nhà cung cấp tạo trước ở danh sách dropdown.
 • Customer Roles: chắc chắn vai trò khách hàng Vendor được chọn.

  Một tài khoản khách hàng của nhà cung cấp không thể giữ vai trò quản trị viên cửa hàng

thông tin khách hàng nopcommerce

Sau khi thiết lập tài khoản khách hàng cho nhà cung cấp, nhà cung cấp có thể sử dụng tài khoản khách hàng này để quản lý sản sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển và xem báo cáo của họ. Liên kết Administration trên đầu mỗi trang cửa hàng sẽ xuất hiện sau khi nhà cung cấp này đăng nhập vào.

Xem thêm video hướng dẫn quản lý nhà cung cấp (vendor)

Các thiết lập nhà cung cấp#

Phần này hướng dẫn cách thiết lập nhà cung cấp trên cửa hàng của bạn. Bao gồm số lượng nhà cung cấp được hiển thị, có hay không hiện nhà cung cấp trên trang chi tiết sản phẩm...

Để thiết lập, vào ConfigurationSettingsVendor Settings, định nghĩa các mục sau:

thiết lập vendor nopcommerce

 • Allow customers to apply for vendor account: Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản nhà cung cấp. Đầu tiên người dùng điền thông tin gửi yêu cầu làm nhà cung cấp, sau đó yêu cầu này được thông qua chủ cửa hàng (thông báo qua email) để được chấp nhập.

  Chủ cửa hàng phải thêm thủ công một hồ sơ khách hàng tới vai trò Vendor nếu muốn cấp quyền truy cập trang quản trị cho người đó.

 • Allow customers to contact vendors: cho phép khách hàng liên hệ với nhà cung cấp (gửi email sử dụng mẫu liên hệ). Chức năng này có sẵn trên trang chi tiết nhà cung cấp. Các thuộc tính bản địa hóa không được hỗ trợ trong cài đặt đa ngôn ngữ.

 • Allow search by vendor: cho phép khách hàng tìm kiếm nhà cung cấp trên trang tìm kiếm nâng cao.
 • Allow vendors to edit info: cho phép nhà cung cấp sửa, bổ sung thêm thông tin trên trang cửa hàng công cộng.
 • Notify about vendor information changes: thông báo cho admin khi thông tin nhà cung cấp được thay đổi
 • Number of vendors to display: số lượng nhà cung cấp hiển thị trên block navigation
 • Show vendor on product details page: hiện nhà cung cấp trên trang chi tiết sản phẩm (nếu được liên kết)
 • Maximum number of products: số lượng sản phẩm tối đa cho mỗi nhà cung cấp

block navigation vendor nopcommerce

Xem thêm video hướng dẫn quản lý nhà cung cấp (vendor):

^