Vào thẳng nội dung

Thiết lập nâng cao#

All Settings là một công cụ nâng cao để chỉnh sửa tất cả thiết lập của trang web ở một màn hình duy nhất. Ví dụ bạn có nhiều store và muốn tạo một bản sao thiết lập chính xác của store đầu tiên. Chỉ đơn giản dùng trang All Setting này để thay đổi các thiết lập.

Việc chỉnh sửa các thiết lập ở trang này chỉ khuyên áp dụng với người dùng chuyên sâu. Không nên sửa những thiết lập này trừ khi bạn hiểu rất rõ hệ thống.

Để thiết lập, vào ConfigurationSettingsAll Settings (Advanced)

Nhấn Add new record để thêm thiết lập mới, bao gồm:

  • Setting Name: tên
  • Value: giá trị
  • Stores: chọn store muốn áp dụng

Chú ý

Bạn có thể nhấn vào nút Edit bên cạnh mỗi tham số để chỉnh sửa các giá trị, như đã nêu ở phần trên.

^