Vào thẳng nội dung

Thiết lập thanh toán#

Các phương thức thanh toán#

nopCommerce hỗ trợ kiểu giao dịch online và offline truyền thống. Đối với online, nopCommerce đã tích hợp với các công thanh toán bên thứ ba, vì vậy thông tin thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được gửi tự động thông qua cổng thanh toán dựa trên đơn hàng thành công. Có thể có nhiều phướng thức thanh toán một lần. Người dùng chọn cách mà họ thanh toán các mặt hàng.

Để thiết lập truy cập menu ConfigurationPaymentPayment Methods

Mặc định

Có nhiều phương pháp thanh toán được cài sẵn trong nopCommerce, nếu muốn các bạn có thể tìm thêm các plugin thanh toán ở Marketplace

Nếu bạn là một developer, xem thêm Cách viết phương thức giao hàng riêng

thanh toán trong nopcommerce

Ở hình trên, Nhấn Edit để kích hoạt một phương thức thanh toán ở cột Is active. Ngoài ra có 4 cột tùy chọn khác gồm:

 • Supports capture: cho phép xử lý chuyển tiền sau khi số tiền được tính.
 • Refund: Cho phép hoàn lại tiền sau khi số tiền được tính và được chấp nhận.
 • Partial refund: Cho phép hoàn lại 1 phần tiền sau khi số tiền đã được tính và được chấp nhận.
 • Void: cho phép hoàn lại tiền trước khi tiền được tính (khi thanh toán đang ở trạng thái chờ xử lý).

Nhấn Configure bên cạnh mỗi phương thức thanh toán để thiết lập, xem chi tiết ở các phần bên dưới:

Xử lý thanh toán thủ công (Credit Card)#

Đây là cổng thanh toán đặc biệt cho phép các đơn hàng được đặt mua thành công trên trang web mà không cần thanh toán online. Sử dụng cách thức này nếu bạn muốn:

 • Xử lý tất cả đơn hàng tại trực tiếp tại cửa hàng
 • Xử lý thủ công thông qua hệ thống khác.
 • Kiểm tra trang web trước khi sẵn sàng chạy

payment nopcommerce

Các tùy chọn bao gồm:

 • After checkout mark payment as: Đánh dấu thanh toán sau khi xử lý
 • Additional fee: Lệ phí sử dụng phương pháp này
 • Additional fee. Use percentage: Lệ phí theo phần trăm

PayPal Standard#

Để sử dụng PDT (Payment Data Transfer), bạn phải bật PDTAuto Return trong trang tài khoản PayPal của bạn. Ngoài ra yêu cầu bạn phải có một PDT identity token, được sử dụng trong tất cả giao tiếp PDT khi bạn gửi tới PayPal.

Để thiết lập PDT:

 • Đăng nhập tài khoản PayPal
 • Vào mục Summary, chọn Seller preferences ở sidebar bên trái
 • Nhấn Update ở mục Website Preferences
 • Bật On ở tùy chọn Auto Return
 • Mục Return URL, nhập URL của trang mà nhận transaction ID của PayPal sau khi khách hàng thanh toán.
 • Mục Payment Data Transfer, bật On
 • Nhấn Save để lưu lại.
 • Mở lại mục Payment Data Transfer, kéo xuống một ít và bạn sẽ thấy Identity Token.
 • Để nhận IPN messages, bạn cần kích hoạt dịch vụ này trước.

paypal standard nopcommerce

Kích hoạt IPN (Instant Payment Notification):

Đăng nhập vào tài khoản Premier hoặc Business trên PayPal Mở mục Seller preferences như hướng dẫn bên trên Nhấn Update ở mục Instant payment notifications Tiếp tục nhấn Edit settings Kích hoạt tùy chọn Receive IPN messages và nhập URL của IPN Handler Sau đó nhấn Save.

IPN

Instant Payment Notification (IPN) là một dịch vụ nhắn tin của PayPal dùng để gửi thông báo khi có một giao địch được thực hiện. Với việc tích hợp IPN trong nopCommerce, người bán có thể tự động hóa quá trình thanh toán

PayPal Direct#

Để sử dụng phương pháp thanh toán PayPal Direct, bạn phải đăng ký tài khoản business của PayPal và thêm một tài khoản ngân hàng và có một chữ ký số để sử dụng khi liên hệ với PayPal Payments Pro API.

Cách thiết lập PayPal Direct:

 1. Đăng ký tài khoản business của PayPal: Khi đăng ký, nhớ chọn kiểu tài khoản business. Cuối cùng xác nhận email
 2. Truy cập trang Profile trên PayPal,
 3. Thêm Bank accounts (tài khoản ngân hàng) ở menu Financial information
 4. Mở menu Selling tools, chọn Update ở mục API access
 5. Nếu bạn đã có một chứng chỉ, bạn phải xóa truy cập hiện tại đó đi và nhấn Request API credentials

  paypal direct nopcommerce

 6. Chắc chắn rằng đã chọn tùy chọn Request API Signature, sau đó nhấn Agree and Submit. PayPal sẽ cung cấp cho bạn một API Username, API PasswordSignature.

  api signature paypal nopcommerce

 7. Lưu hoặc copy signature và sử dụng thông tin signature này trong lúc lên hệ với PayPal Payments Pro API

  thanh toán paypal nopcommerce

Đơn đặt hàng#

Đơn đặt hàng thường được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ hoặc các doanh nghiệp lớn. Thay vì thanh toán online thông qua trang web, người mua hàng sẽ yêu cầu bạn gửi cho họ Đơn mua hàng (PO), và sau đó họ sẽ gửi thanh toán sau.

đơn đặt hàng nopcommerce

Cấu hình gồm:

 • Multi-store configuration for: Chọn store nào áp dụng cho phương thức thanh toán này
 • Additional fee: Phụ phí
 • Additional fee. Use percentage: Phụ phí theo phần trăm
 • Shippable product required: Có hay không yêu cầu sản phẩm có thể vận chuyển

Trạng thái thanh toán#

Bạn có thể kiểm tra trạng thái thai toán qua thiết lập SalesOrders

Trong đó

 • Pending: đang chờ, khi một giao dịch chưa được chấp thuận.
 • Authorize: ủy quyền, khi số tiền được tính, nhưng chưa được capture hoặc chuyển, tức là credit card chỉ mới được xác minh.

  Nếu bạn không muốn tính phí cho khách hàng đến khi bạn gửi hàng, thì hãy sử dụng Authorize. Đối với các khoản phí đến ở dạng , bạn có thể capture sau thông qua trang admin, sử dụng nút capture trên trang đặt hàng.

 • Authorize and capture: khi số tiền được tính và capture

 • Void: khi một đơn hàng bị hủy bỏ trước khi được thanh toán.

  Note

  Chế độ này chỉ có sẵn khi trạng thái thanh toàn là Authorized

 • Refunded: Hoàn trả, khi một đơn hàng bị hủy bỏ hoặc trả lại và số tiền cần được hoàn lại sau khi thanh toán.

  Note

  Chế độ này chỉ có sẵn khi trạng thái thanh toán là Paid (capture)

 • Partially refunded: hoàn lại một phần, khi 1 phần đơn hàng bị hủy bỏ và số tiền cần được hoàn lại sau khi thanh toán

  Note

  Chế độ này chỉ có sẵn khi trạng thái thanh toán là Paid (nghĩa là đã capture)

 • Capture: khi đơn hàng được thanh toán

Hạn chế phương pháp thanh toán#

Hạn chế phương pháp thanh toán cho phép bạn giới hạn thanh toán đến từ một quốc gia nhất định.

Vào menu ConfigurationPaymentPayment Method Restrictions

phương pháp thanh toán nopcommerce

 • Chọn quốc gia mà bạn muốn tắt phương thức thanh toán.
 • Nhấn save để lưu lại

Note

Nếu cần thiết, bạn có thể chọn hạn chế phương thức thanh toán tới toàn bộ quốc gia

Tiền tệ#

Trong nopCommerce, chỉ đơn vị tiền tệ chính được sử dụng, mặc dù có thể hiển thị nhiều loại tiền trong giá sản phẩm, nhưng chỉ loại tiền chính được sử dụng cho các giao dịch thanh toán thông qua các cổng thanh toán online.

Nếu bạn sử dụng một cổng thanh toán online (giống như PayPal, Google Checkout) thì số tiền được gửi đến cổng thanh toán và nó sẽ là giá mà bạn nhập ở đơn vị tiền tệ chính của cửa hàng.

Tiền tệ chính chỉ được sử dụng bởi admin cửa hàng. Sử dụng cho việc thiết lập giá sản phẩm và không cần phải giống với loại tiền tệ được xuất bản.

Nếu bạn chỉ có một loại tiền tệ được xuất bản, cửa hàng sẽ không hiện việc lựa chọn loại tiền tệ hoặc ký hiệu tiền đó cùng với giá. Nếu có nhiều đơn vị tiền tệ được xuất bản, tất cả giá được đánh dấu với loại tiền hiện đang chọn. nopCommerce khuyên xóa những loại tiền tệ nào không cần thiết hoặc không sử dụng.

nopCommerce sử dụng một tỷ giá để tính toán cho tiền tệ được xuất bản. Tỷ giá được nhập vào khi tạo thêm hoặc chỉnh sửa một loại tiền tệ. Mặt khác, bạn có thẻ sử dụng dịch vụ tỷ giá thời gian thực để tính toán tiền, và giá sản phẩm được nhân với tỷ giá này.

Tỷ giá ngoại tệ thay đổi mỗi ngày. Vì vậy, bạn có thể cần phải chỉnh sửa tỷ giá thường xuyên. Các giao dịch trên cửa hàng chỉ được xử lý trong đơn vị tiền tệ chính mà bạn thiết lập. Trên các giao dịch thẻ tín dung, ngân hàng thường thực hiện các thay đổi tỷ giá tự động dựa trên giá trị đơn vị tiền tệ hiện tại.

Để thiết lập đơn vị tiền tệ, vào menu ConfigurationCurrencies

thiết lập tiền tệ trên nopcommerce

Bạn có thể chọn nhà cung cấp tỷ giá trực tuyến ở mục Current exchange rate provider

Mặc định nopCommerce chỉ có một nhà cung cấp tỷ giá (ECB). Và để sử dụng ECB này, bạn nên chọn tiền EUR làm tỷ giá tiền tệ chính. Mục Auto update enable để nhận cập nhật tự động về tỷ giá mỗi giờ. Có thể thay đổi chu kỳ cập nhập ở thiết lập SystemSchedule task

đơn vị tiền tệ nopcommerce

Thêm tiền tệ mới trong nopCommerce:

thêm tiền tệ nopcommerce

Nhấn Add new ở trang hiện tại, và nhập các thông tin bao gồm:

 • Name: tên đơn vị tiền tệ
 • Currency Code: Mã tiền tệ, xem thêm ở http://fx.sauder.ubc.ca/currency_table.html
 • Rate: Tỷ giá so với tỷ giá tiền tệ chính
 • Display locale: hiển thị giá với ngôn ngữ
 • Custom formatting: tùy chọn định dạng áp dụng cho giá trị tiền tệ. Bạn có thể thiết lập ký hiệu tiền tệ, vị trí thập phân,...
 • Limited to stores: chọn giới hạn chỉ hiện với store bạn muốn
 • Rounding type: chọn kiểu làm tròn tiền
  • Làm tròn theo mặc định
  • Làm tròn lên 0.05 (tức 0.06 tròn thành 0.10)
  • Làm tròn xuống 0.05 (tức 0.06 tròn thành 0.05)
  • Làm tròn lên 0.10 (tức 1.05 tròn thành 1.10)
  • Làm tròn xuông 0.10 (tức 1.05 tròn thành 1.00)
  • Làm tròn 0.50
  • Làm tròn 1.00 (tức 1.01-1.49 tròn thành 1.00 và 1.50-1.99 tròn thành 2.00)
  • Làm tròn lên 1.00 (tức 1.01-1.99 tròn thành 2.00)
 • Published: Xuất bản tiền tệ này, khách có thể xem và chọn tiền tệ này trên cửa hàng. nopCommece hỗ trợ hiển thị nhiều loại tiền tệ. Nếu có nhiều đơn vị tiền tệ được xuất bản, khách hàng sẽ có thể chọn tiền tệ họ muốn.

Nhấn Save để lưu lại

Để lấy tỷ giá trực tuyến, nhấn nút Get live rates ở trên cùng bên phải của trang Currencies. Bạn có thể kiểm tra các tỷ giá này và Apple rate (áp dụng thủ công) các tỷ giá hoặc áp dụng toàn bộ nếu muốn.

tỷ giá tiền tệ nopcommerce

^