Vào thẳng nội dung

Thiết lập thuế trong nopCommerce#

Phần này bao gồm toàn bộ cách thiết lập công cụ thuế trong nopCommerce.

Chú ý

Phần này bao gồm các công cụ thuế tích hợp sẵn bởi nopCommerce, không bao gồm các dịch vụ thuế của bên thứ ba.

nopCommerce hỗ trợ khả năng mở rộng thông qua plugin, truy cập trang marketplace để tìm các plugin dịch vụ thuế khác.

Thiết lập thuế#

Các thiết lập thuế như: giá bao gồm thuế hoặc chưa thuế, kiểu thuế hiển thị...

Để thiết lập, truy cập ConfigurationSettingsTax Settings

thiết lập thuế nopcommerce

Các tùy chọn thiết lập thuế:

 • Allow customers to select tax display type: cho phép khách hàng chọn kiểu thuế trình bày, có 2 tùy chọn:
  • Excluding tax: không bao gồm thuế
  • Including tax: bao gồm thuế
 • Tax display type: Kiểu thuế hiển thị mặc định đối với mọi khách hàng
 • Prices include tax: chỉ rõ có hay không giá đã bao gồm thuế
 • Display tax suffix: hiển thị hậu tố thuế: incl. tax (bao gồm thuế) hoặc excl. tax (chưa thuế)
 • Display all applied tax rates: hiển thị tất cả các loại thuế áp dụng trên một dòng riêng trong giỏ hàng.
 • Hide zero tax: ẩn thuế có giá trị zero (0) trong tóm tắt đơn hàng.
 • Hide tax in order summary: ẩn thuế trong tóm tắt đơn hàng khi giá được hiển thị bao gồm thuế.
 • Force tax exclusion from order subtotal: luôn luôn loại trừ thuế ở tổng đơn hàng (không liên quan đến kiểu thuế hiển thị đã chọn ở trên)
 • Tax based on: tùy chọn thuế dựa trên
  • Billing Address: thuế dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng. Nếu không có, địa chỉ mặc định sẽ được sử dụng (xem bên dưới).
  • Shipping Address: thuế dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng. Nếu không có, địa chỉ mặc định sẽ được sử dụng (xem bên dưới).
  • Default Address: thuế dựa trên địa chỉ mặc định (xem bên dưới).

Default tax address (sử dụng để tính thuế): Nhập thông tin địa chỉ thuế mặc định bao gồm quốc gia, bang/tỉnh, mã bưu chính.

Các thiết lập thuế khác:

 • Shipping is taxable: Vận chuyển phải chịu thuế, gồm 2 tùy chọn:
  • Shipping price includes tax: giá vận chuyển bao gồm thuế.
  • Shipping tax class: chọn lớp (class) thuế được sử dụng cho việc tính toán thuế giao hàng.
 • Payment method additional fee is taxable: Phương thức thanh toán phụ thu phải chịu thuế, gồm 2 tùy chọn:
  • Payment method additional fee includes tax: Phương thức thanh toán phụ thu bao gồm thuế
  • Payment method additional fee tax class: chọn lớp (class) thuế yêu cầu để sử dụng cho việc tính toán lệ phí phương thức thanh toán phụ.
 • EU VAT: kích hoạt thuế VAT (giá trị gia tăng) của EU. Khi sử dụng tùy chọn này, yêu cầu khách hàng phải nhập số VAT công ty trong suốt quá trình đăng ký hoặc trên trang chi tiết tài khoản. Số VAT có thể được xác nhận tự động thông qua một dịch vụ web, khi bật tùy chọn Use web service, hoặc nhập thủ công trên trang chi tiết khác hàng trong trang quản trị.
  • Your shop country: chọn quốc gia cửa hàng của bạn
  • Allow VAT exemption: cho phép miễn thuế VAT khác hàng đăng ký
  • Assume VAT always valid: bỏ qua xác thực VAT, số VAT nhập vào sẽ luôn luôn hợp lệ. Trách nhiệm thuộc về khách hàng khi cung cấp số VAT.
  • Use web service: sử dụng dịch vụ web để xác thực số VAT
  • Notify admin when a new VAT number is submitted: nhận thông báo qua email khi có một số VAT được gửi.

Cuối cùng nhấn Save để lưu lại

Nếu bật VAT, sẽ tính thuế 0% cho vận chuyển ngoài EU và 0% cho những người cung cấp số VAT được xác nhận cũng như chấp thuận và được vận chuyển bên trong EU nhưng nằm ngoài quốc gia cửa hàng (tức là thuế VAT chỉ áp dụng tính cho khách hàng mua hàng trong nước). Tham khảo bài viết European Union Value Added Tax để biết thêm thông tin

Danh mục thuế#

Danh mục thuế (tax category), để định nghĩa danh mục thuế, vào Configuration → Tax → Tax Categories, cửa sổ Tax Categories được hiển thị.

Nhấn Add new record, điền thông tin tên danh mục và vị trí hiển thị phân loại thuế này.

danh mục thuế nopcommerce

thuế VAT nopcommerce

Nhấn Save để lưu lại.

Thiết lập tỉ lệ thuế tính cho mỗi lớp thuế này ở mục Tax Providers trong ConfigurationTaxTax providers.

Danh mục thuế được gán tới các sản phẩm trên trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm. Thuế cũng có thể được áp dụng cho chi phí vận chuyểnphụ phí phương thức thanh toán

Nhà cung cấp dịch vụ thuế#

Để định nghĩa nhà cung cấp dịch vụ tỉ lệ thuế (tax provider), vào ConfigurationTaxTax Providers

nhà cung cấp thuế nopcommerce

Chỉ duy nhất một nhà cung cấp tỉ lệ thuế được sử dụng để tính thuế. Thêm nhà cung cấp dịch vụ thuế được khuyên áp dụng cho người dùng nâng cao.

Ở cột Mark as primary provider, nhấn Mark as primary provider để đánh dấu mặc định một nhà cung cấp dịch vụ thuế.

Nếu bạn muốn sử dụng nhà cung cấp tỉ lệ thuế tích hợp bên thứ 3", bạn có thể tìm trên trang Marketplace

Manual (Fixed or By Country/State/Zip)#

Mặc định chỉ có một nhà cung cấp dịch vụ thuế Manual (Fixed or By Country/State/Zip) được cài sẵn, cung cấp khả năng nhập thủ công tỉ lệ % cố định hoặc theo quốc gia.

Để thiết lập, vào ConfigurationTaxTax Providers

tỉ lệ % VAT nopcommerce

Nhấn Configure mục Manual (Fixed or By Country/State/Zip), bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa tính thuế theo tỉ lệ % cố định hoặc theo quốc gia/tỉnh bằng công tắc ở trên cùng.

Tỉ lệ % cố định (Fixed rate)

Fixed rate tax nopcommerce

 1. Nhấn Edit bên cạnh mỗi danh mục thuế muốn chỉnh sửa tỉ lệ % cố định
 2. Nhập tỉ lệ % ở cột Rate
 3. Cuối cùng nhấn Update

Phần này chỉ hiện những danh mục thuế tạo trước. Để tạo mới, vào Tax --> Tax Categories

Thuế theo quốc gia

Tax nopcommerce by country

Để thiết lập tỉ lệ thuế áp dụng cho quốc gia, xác đinh các thông tin:

 • Store: chọn store sử dụng tỉ lệ giá này, chọn * để áp dụng cho tất cả store.
 • Country, State/province: Nhập thông tin quốc gia, tỉnh. Để dấu * để áp dụng cho tất cả khách hàng từ quốc gia đã chọn
 • Zip code: mã bưu chính, nếu để trống, tỉ lệ thuế sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng đã chọn quôc gia hoặc zip code
 • Tax category: danh mục thuế muốn áp dụng tỉ lệ % thuế này
 • Percentage: nhập giá trị % mực tỉ lệ thuế áp dụng

Nhấn Add tax rate để hoàn tất.

tạo thuế nopcommerce

Hướng dẫn cấu hình VAT EU#

Các bước thiết lập thuế VAT EU cho cửa hàng. Vào ConfigurationSettingsTax Settings.

thuế VAT nopcommerce

 • Mục Tax Based on: chọn Shipping Address
 • Bật tùy chọn EU VAT enabled
 • Country: chọn quốc gia cửa hàng
 • Nếu có thể, bật Allow VAT exemption để áp dụng miễn thuế VAT đối với khác hàng đăng ký VAT và vận chuyển trong khối EU nhưng nằm ngoài quốc gia của cửa hàng.
 • Nếu bật Allow VAT exemption, bạn có thể cần bật tùy chọn Use web serviceNotify admin when a new VAT number is submitted
 • Cuối cùng Save lại

Vào ConfigurationCountries. Kiểm tra tất cả quốc gia thuộc phạm vi tính thuế VAT đã bật tùy chọn Subject to VAT sang true

Chú ý

Jersey, Guernsey, và quần đảo eo biển khác không thuộc UK và cũng không nằm trong phạm vi tính thuế VAT. Nếu bạn bán sản phẩm tới những nơi này, bạn cần phải thay đổi

Vào ConfigurationTaxTax Categories. Thiết lập danh mục thuế áp dụng tỷ lệ thuế ở quốc gia của bạn. Ví dụ như "Standard Rate", "Zero rate", "Discounted rate". Xóa các lớp mặc định và không sử dụng.

Truy cập ConfigurationTaxTax Providers, Chọn Fixed Rate Provider làm mặc định và lưu lại.

Nhấn Configure ở mục Fixed Rate Provider để sửa tỉ lệ thuế. Bạn sẽ thấy tỉ lệ danh mục thuế VAT ở tab Configuration. Nhấn Edit bên cạnh mỗi danh mục và nhập tỉ lệ phần trăm.

Chắc chắn rằng tất cả sản phẩm có một danh mục thuế đã được gán vào ở trang thêm sản phẩm

^