Vào thẳng nội dung

Thuộc tính#

Thuộc tính được dùng để định nghĩa các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm. Cung cấp thêm thông tin trên trang chi tiết sản phẩm, có thể dùng các thuộc tính này để so sánh sản phẩm, hoặc tìm kiếm sản phẩm. Có thể tạo không giới hạn các thuộc tính mô tả sản phẩm.

Thuộc tính sản phẩm#

Thuộc tính sản phẩm (product attribute) là các biến thể của sản phẩm như màu sắc, kích cỡ...

Bạn có thể kết hợp nhiều thuộc tính khác nhau với nhau. Ví dụ: một sản phẩm có thể có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, vì vậy cần tạo 2 thuộc tính với các giá trị khác nhau, gồm thuộc tính kích thước (S, M, L) và thuộc tính màu sắc (Đỏ, Xanh, Trắng), và thiết lập chúng vào nhóm các sản phẩm.

Trong nopCommerce, thuộc tính sản phẩm cũng được sử dụng để theo dõi hàng tồn kho, và các thuộc tính khác nhau cũng cho ra giá sản phẩm khác nhau.

Để định nghĩa thuộc tính sản phẩm, vào Catalog → Attributes → Product Attributes

product attribute nopcommerce

Mặc định sẽ không có thuộc tính nào được tạo trước

Tạo thuộc tính#

Nhấn Add new để tạo thuộc tính mới, tại đây nhập tên và mô tả thuộc tính. Sau đó nhấn Save and Continue Edit để tiếp tục thêm các giá trị cho thuộc tính

thêm thuộc tính sản phẩm nopcommerce

Tạo giá trị#

Sau khi nhấn Save and Continue Edit, mở tab Predefined Values, nhấn Add new để giá giá trị mới.

giá trị thuộc tính sản phẩm nopcommerce

Ở trang thêm giá trị, định nghĩa các chi tiết sau:

 • Name: tên giá trị
 • Price adjustment: nhập giá điều chỉnh (cộng thêm) liên quan tới giá trị này.
 • Weight adjustment: nhập trọng lượng điều chỉnh (cộng thêm) liên quan tới giá trị này.
 • Cost: nhập chi phí của giá trị này
 • Is pre-selected: chọn nếu muốn giá trị này mặc định được chọn trước áp dụng với khách hàng.
 • Display order: thứ tự hiển thị giá trị này.

Lưu ý

Không cần thiết tạo các giá trị khi thêm thuộc tính sản phẩm, bạn có thể tạo chúng sau khi nào muốn áp dụng áp dụng các thuộc tính này vào sản phẩm. Khi các thuộc tính và giá trị được thiết lập, có thể nhóm chúng lại với nhau và được quản lý trong tab Product Attributes

Mẹo

Một vài chủ cửa hàng muốn nhấn mạnh các sản phẩm khác nhau dựa theo thuộc tính và tạo ra các sản phẩm riêng biệt với từng thuộc tính cụ thể (ví dụ: tách riêng áo T-shirt màu xanh và màu đỏ). Trong trường hợp này, khuyên bạn tạo một sản phẩm nhóm (grouped product) như áo T-shirt để tất cả các biến thể của sản phẩm đó được hiển thị trên cùng một trang. Xem thêm về sản phẩm nhóm

Xem thêm video hướng dẫn quản lý các thuộc tính sản phẩm:

Video hướng dẫn về các thuộc tính sản phẩm có điều kiện:

Thuộc tính kỹ thuật#

Thuộc tính kỹ thuật (specification attribute) cũng tương tự như thuộc tính sản phẩm, tuy nhiên chúng chỉ được sử dụng với mục đích thông tin (hiện trên trang chi tiết sản phẩm) và lọc sản phẩm trên trang chi tiết danh mục. Thuộc tính kỹ thuật không được dùng để định nghĩa giá sản phẩm cũng như không dùng để theo dõi hàng tồn kho.

Mặc định sẽ không có thuộc tính kỹ thuật nào được tạo sẵn.

Thêm thuộc tính#

Để xem và chỉnh sửa danh sách các thuộc tính kỹ thuật, vào Catalog → Attributes → Specification Attributes.

Specification Attributes nopcommerce

Nhấn Add new để thêm thuộc tính mới. Trên tab Attribute info nhập tên (Name) và thứ tự hiển thị (display order) của thuộc tính.

thêm thuộc tính kỹ thuật nopcommerce

Thêm lựa chọn#

Tiếp tục nhấn Save and Continue Edit, trên tab Options, nhấn Add a new để thêm các lựa chọn cho thuộc tính bao gồm:

thêm các tùy chọn thuộc tính kỹ thuật

 • Name: tên lựa chọn
 • Specify color: dùng với thuộc tính màu sắc, chọn màu muốn hiển thị dạng hộp màu (color square) thay cho dạng chữ.

thuộc tính hộp màu (color square)

Danh sách các lựa chọn của thuộc tính kỹ thuật sau khi thiết lập sẽ có dạng như sau:

thêm các tùy chọn thuộc tính kỹ thuật

Nhấn Edit hoặc Delete bên cạnh các lựa chọn cho thuộc tính muốn sửa hoặc xóa.

Xem thêm video hướng dẫn quản lý các thuộc tính kỹ thuật:

Thuộc tính thanh toán#

Thuộc tính thanh toán (checkout attribute) là các thông tin thêm về đơn hàng được thu thập trong bước cuối của quá trình mua sắm.

Ví dụ bạn có thể chỉ định liệu một sản phẩm đã mua có cần đóng gói làm quà tặng hoặc gói kỹ càng trong trường hợp hàng dễ vỡ

Thuộc tính thanh toán được hiển thị trên trang giỏ hàng và cho phép người dùng lựa chọn trước khi thanh toán nếu muốn.

Để thiết lập hoặc chỉnh sửa các thuộc tính thanh toán, vào Catalog → Attributes → Checkout attributes.

checkout attribute nopcommerce

Thêm thuộc tính#

Nhấn Add new để tạo thuộc tính thanh toán mới.

thêm thuộc tính thanh toán nopcommerce

Trong tab Attribute Info, định nghĩa các thông tin sau:

 • Name: tên thuộc tính
 • Text prompt: một câu hỏi hoặc tiêu đề hiển thị trong khu vực thanh toán trên trang giỏ hàng.
 • Required: yêu cầu bắt buộc khách hàng phải chọn một giá trị của thuộc tính trước khi hoàn tất quá trình mua hàng.
 • Shippable product required: thuộc tính này chỉ được hiển thị với sản phẩm được yêu cầu phải vận chuyển.
 • Tax exempt: không tính thuế với thuộc tính thanh toán này.
 • Tax category: nếu áp dụng tính thuế, chọn danh mục thuế ở danh sách dropdown bạn muốn áp dụng cho thuộc tính này.
 • Control type: chọn kiểu hiển thị các giá trị thuộc tính: danh sách dropdown, radio, checkbox, textbox,...

  Chú ý

  Danh sách dropdown, radio, checkbox và color square (khối màu) cần phải định nghĩa các giá trị (như Màu xanh, màu đỏ, màu vàng...). Kiểu textbox và date picker không yêu cầu các giá trị vì khách hàng sẽ được yêu cầu điền vào các trường này. Ngoài ra một số kiểu thuộc tính có thể chỉ định các quy tắc kiểm tra hợp lệ.

  Ví dụ: Với thuộc tính kiểu textbox, bạn có thể định nghĩa thêm độ dài chữ tối thiểu, tối đa, chữ mặc định. Đối với kiểu File Upload, có thể định nghĩa thêm kích thước tối đa và định dạng file mở rộng cho phép.

 • Display order: thứ tự hiển thị thuộc tính này

 • Limited to stores: chọn gian hàng muốn sử dụng thuộc tính thanh toán này. Lưu ý để sử dụng chức năng này bạn phải tắt thiết lập Ignore "limit per store" rules trong Catalog settings
 • Nhấn Save and Continue Edit để lưu và tiếp tục bước thêm giá trị thuộc tính.

Thêm giá trị#

Trên tab Attribute value, nhấn Add a new checkout value

thêm giá trị thuộc tính thanh toán nopcommerce

Tại trang này, định nghĩa các thông tin sau:

 • Name: tên giá trị thuộc tính
 • Price adjustment: nhập giá tiền cộng thêm đối với giá trị này vào tổng tiền đơn hàng
 • Weight adjustment: nhập trọng lượng cộng thêm cho giá trị này vào tổng tiền đơn hàng.
 • Pre-selected: giá trị thuộc tính này được chọn mặc định trước.
 • Display order: thứ tự hiển thị giá trị này

checkout attribute nopcommerce

Thêm điều kiện#

Trên tab Condition, có thể chỉ định điều kiện để hiển thị thuộc tính thanh toán (dựa trên các thuộc tính khác). Thuộc tính điều kiện chỉ xuất hiện nếu thuộc tính trước đó được chọn.

condition checkout attribute nopcommerce

Cuối cùng nhấn Save để lưu lại.

Xem thêm video hướng dẫn về thuộc tính thanh toán:

Xem thêm video hướng dẫn về thuộc tính thanh toán có điều kiện:

XEM THÊM:

Thêm sản phẩm

^